3595_0138
3595_0138
kommunefakta
2019-02-20T07:25:00.000Z
no
Hobøl kommune

Kommunefakta

Hobøl - 0138 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 640 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 186 189
5-9 år 181 151
10-14 år 138 146
15-19 år 177 155
20-24 år 197 148
25-29 år 209 197
30-34 år 206 188
35-39 år 189 180
40-44 år 211 199
45-49 år 232 202
50-54 år 221 200
55-59 år 200 187
60-64 år 147 144
65-69 år 145 118
70-74 år 116 129
75-79 år 77 76
80-84 år 44 48
85-89 år 22 37
90-94 år 3 21
95-99 år 1 3
100 år eller eldre 1 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Hobøl
Sverige 47
Litauen 140
Polen 246
Tyskland 44
Eritrea 5
Somalia 3
Filippinene 39
Irak 12
Pakistan 9
Vietnam 4

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hobøl
Selveier 81.6
Andels- / aksjeeier 2.5
Leier 15.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hobøl
Jordbruk, skogbruk og fiske 68
Sekundærnæringer 549
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1210
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 159
Undervisning 194
Helse- og sosialtjenester 596
Personlig tjenesteyting 116

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Hobøl
Aleneboende 301000
Par uten barn 647000
Par med barn 0-17 år 763000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 404000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hobøl
Grunnskolenivå 1420
Videregående skole-nivå 1904
Universitets- og høgskolenivå kort 885
Universitets- og høgskolenivå lang 291
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 28

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hobøl
Aktivitetstilbud barn og unge 51
Bibliotek 221
Muséer 3
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 18
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 117
Musikk- og kulturskoler 210
Kommunale kulturbygg 31

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hobøl
Sosialsektoren samlet 2.5
Barnevern 3.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.7
Administrasjon, kommune 6.9
Kultursektoren, kommune 1.2
Barnehage 14.2
Grunnskole 22.3
Helse- og omsorg 34.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.