3595_1133
3595_1133
kommunefakta
2018-11-18T18:05:00.000Z
no
Hjelmeland kommune

Kommunefakta

Hjelmeland - 1133 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 705 innbyggere per 2. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 87 87
5-9 år 91 106
10-14 år 93 99
15-19 år 95 96
20-24 år 72 61
25-29 år 66 60
30-34 år 81 77
35-39 år 94 89
40-44 år 95 68
45-49 år 68 78
50-54 år 91 76
55-59 år 92 75
60-64 år 98 73
65-69 år 90 81
70-74 år 65 77
75-79 år 51 48
80-84 år 34 35
85-89 år 21 24
90-94 år 6 15
95-99 år 3 5
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Hjelmeland
Sverige 0
Litauen 72
Polen 76
Tyskland 56
Eritrea 43
Somalia 16
Filippinene 28
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hjelmeland
Selveier 81.6
Andels- / aksjeeier 0
Leier 18.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hjelmeland
Jordbruk, skogbruk og fiske 199
Sekundærnæringer 415
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 305
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 52
Undervisning 107
Helse- og sosialtjenester 227
Personlig tjenesteyting 30

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Hjelmeland
Aleneboende 285000
Par uten barn 655000
Par med barn 0-17 år 787000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 349000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hjelmeland
Grunnskolenivå 594
Videregående skole-nivå 938
Universitets- og høgskolenivå kort 404
Universitets- og høgskolenivå lang 132
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 8

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hjelmeland
Aktivitetstilbud barn og unge 0
Bibliotek 400
Muséer 20
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 136
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 788
Musikk- og kulturskoler 737
Kommunale kulturbygg 138

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hjelmeland
Sosialsektoren samlet 3.8
Barnevern 3.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.6
Administrasjon, kommune 9.6
Kultursektoren, kommune 2.5
Barnehage 11.4
Grunnskole 20.8
Helse- og omsorg 23.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.