3595_1133
3595_1133
kommunefakta
2020-01-28T20:30:00.000Z
no
Hjelmeland kommune

Kommunefakta

Hjelmeland - 1133 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 655 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 83 90
5-9 år 95 96
10-14 år 84 97
15-19 år 92 92
20-24 år 75 59
25-29 år 52 65
30-34 år 77 71
35-39 år 95 83
40-44 år 86 70
45-49 år 85 69
50-54 år 85 91
55-59 år 93 64
60-64 år 88 85
65-69 år 95 74
70-74 år 73 72
75-79 år 47 58
80-84 år 35 32
85-89 år 19 25
90-94 år 9 14
95-99 år 1 7
100 år eller eldre 1 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Hjelmeland
Sverige 0
Litauen 76
Polen 72
Tyskland 54
Eritrea 42
Somalia 12
Filippinene 33
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hjelmeland
Selveier 82.4
Andels- / aksjeeier 0
Leier 17.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hjelmeland
Jordbruk, skogbruk og fiske 207
Sekundærnæringer 404
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 300
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 56
Undervisning 111
Helse- og sosialtjenester 228
Personlig tjenesteyting 30

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Hjelmeland
Aleneboende 297000
Par uten barn 658000
Par med barn 0-17 år 845000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 399000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hjelmeland
Grunnskolenivå 554
Videregående skolenivå 949
Universitets- og høgskolenivå, kort 408
Universitets- og høgskolenivå, lang 135
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 10

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hjelmeland
Aktivitetstilbud barn og unge 5
Bibliotek 425
Muséer 21
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 167
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 871
Kulturskoler 751
Kommunale kulturbygg 150

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hjelmeland
Sosialsektoren samlet 3.7
Barnevern 3.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.7
Administrasjon, kommune 9.7
Kultursektoren, kommune 2.6
Barnehage 11.7
Grunnskole 20.9
Helse- og omsorg 24

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.