3595_5013
3595_5013
kommunefakta
2019-01-24T08:19:00.000Z
no
Hitra kommune

Kommunefakta

Hitra - 5013 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 666 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 125 119
5-9 år 114 111
10-14 år 143 111
15-19 år 142 128
20-24 år 134 137
25-29 år 154 171
30-34 år 179 141
35-39 år 153 132
40-44 år 175 146
45-49 år 177 139
50-54 år 152 147
55-59 år 168 126
60-64 år 131 138
65-69 år 146 128
70-74 år 144 136
75-79 år 98 83
80-84 år 47 62
85-89 år 26 48
90-94 år 15 14
95-99 år 1 6
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Hitra
Sverige 22
Litauen 116
Polen 244
Tyskland 48
Eritrea 42
Somalia 3
Filippinene 37
Irak 4
Pakistan 3
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hitra
Selveier 78.3
Andels- / aksjeeier 2.7
Leier 19

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hitra (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 236
Sekundærnæringer 728
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 684
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 71
Undervisning 173
Helse- og sosialtjenester 382
Personlig tjenesteyting 59

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Hitra
Aleneboende 273000
Par uten barn 573000
Par med barn 0-17 år 758000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 411000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hitra
Grunnskolenivå 1233
Videregående skole-nivå 1718
Universitets- og høgskolenivå kort 624
Universitets- og høgskolenivå lang 191
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 23

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hitra
Aktivitetstilbud barn og unge 204
Bibliotek 368
Muséer 159
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 671
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 22
Musikk- og kulturskoler 571
Kommunale kulturbygg 157

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hitra
Sosialsektoren samlet 3.1
Barnevern 2.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.8
Administrasjon, kommune 6.5
Kultursektoren, kommune 3.3
Barnehage 8.9
Grunnskole 18.6
Helse- og omsorg 34.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.