3595_1818
3595_1818
kommunefakta
2019-01-23T23:57:00.000Z
no
Herøy kommune

Kommunefakta

Herøy - 1818 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 782 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 51 48
5-9 år 51 43
10-14 år 57 47
15-19 år 43 35
20-24 år 54 60
25-29 år 59 59
30-34 år 69 45
35-39 år 57 42
40-44 år 47 48
45-49 år 53 45
50-54 år 71 62
55-59 år 72 65
60-64 år 71 48
65-69 år 66 50
70-74 år 52 57
75-79 år 41 40
80-84 år 15 29
85-89 år 3 14
90-94 år 4 11
95-99 år 1 4
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Herøy (Nordland)
Sverige 12
Litauen 51
Polen 24
Tyskland 3
Eritrea 3
Somalia 21
Filippinene 11
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Herøy (Nordland)
Selveier 82.3
Andels- / aksjeeier 0
Leier 17.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Herøy (Nordland)
Jordbruk, skogbruk og fiske 112
Sekundærnæringer 200
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 230
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 33
Undervisning 48
Helse- og sosialtjenester 167
Personlig tjenesteyting 12

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Herøy (Nordland)
Aleneboende 252000
Par uten barn 595000
Par med barn 0-17 år 764000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 420000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Herøy (Nordland)
Grunnskolenivå 565
Videregående skole-nivå 595
Universitets- og høgskolenivå kort 218
Universitets- og høgskolenivå lang 36
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 8

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Herøy
Aktivitetstilbud barn og unge 69
Bibliotek 408
Muséer 211
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 236
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 492
Musikk- og kulturskoler 385
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Herøy
Sosialsektoren samlet 7.1
Barnevern 1.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6
Administrasjon, kommune 7.7
Kultursektoren, kommune 2.1
Barnehage 7.9
Grunnskole 15.5
Helse- og omsorg 35.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.