På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_3042
3595_3042
kommunefakta
2020-03-30T03:45:00.000Z
no
Hemsedal kommune

Kommunefakta

Hemsedal - 3042 (Viken)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 486 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 76 63
5-9 år 87 70
10-14 år 78 67
15-19 år 74 63
20-24 år 75 66
25-29 år 74 58
30-34 år 97 85
35-39 år 104 106
40-44 år 113 89
45-49 år 107 94
50-54 år 98 88
55-59 år 79 61
60-64 år 61 57
65-69 år 65 46
70-74 år 54 53
75-79 år 27 41
80-84 år 23 27
85-89 år 19 21
90-94 år 6 9
95-99 år 1 4
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Hemsedal
Sverige 134
Litauen 78
Polen 139
Tyskland 25
Eritrea 18
Somalia 0
Filippinene 5
Irak 15
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hemsedal
Selveier 77.8
Andels- / aksjeeier 0
Leier 22.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hemsedal (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 91
Sekundærnæringer 275
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 514
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 62
Undervisning 95
Helse- og sosialtjenester 235
Personlig tjenesteyting 103

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Hemsedal
Aleneboende 297000
Par uten barn 668000
Par med barn 0-17 år 775000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 416000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hemsedal
Grunnskolenivå 468
Videregående skolenivå 869
Universitets- og høgskolenivå, kort 466
Universitets- og høgskolenivå, lang 134
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 7

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hemsedal
Aktivitetstilbud barn og unge 229
Bibliotek 629
Muséer 49
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 93
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 428
Kulturskoler 642
Kommunale kulturbygg 76

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,6 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hemsedal
Sosialsektoren samlet 2.3
Barnevern 3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 8.8
Administrasjon, kommune 9.9
Kultursektoren, kommune 2.9
Barnehage 10.7
Grunnskole 17.8
Helse- og omsorg 29.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.