3595_1832
3595_1832
kommunefakta
2020-01-21T18:44:00.000Z
no
Hemnes kommune

Kommunefakta

Hemnes - 1832 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 476 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 116 107
5-9 år 131 104
10-14 år 143 122
15-19 år 159 110
20-24 år 142 134
25-29 år 151 131
30-34 år 130 109
35-39 år 103 109
40-44 år 135 112
45-49 år 141 153
50-54 år 175 145
55-59 år 167 143
60-64 år 126 133
65-69 år 149 127
70-74 år 146 151
75-79 år 91 101
80-84 år 59 81
85-89 år 43 62
90-94 år 13 31
95-99 år 2 14
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Hemnes
Sverige 23
Litauen 25
Polen 12
Tyskland 15
Eritrea 19
Somalia 12
Filippinene 10
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hemnes
Selveier 85.4
Andels- / aksjeeier 1.6
Leier 13

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hemnes
Jordbruk, skogbruk og fiske 116
Sekundærnæringer 594
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 501
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 106
Undervisning 139
Helse- og sosialtjenester 543
Personlig tjenesteyting 54

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Hemnes
Aleneboende 281000
Par uten barn 587000
Par med barn 0-17 år 766000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 403000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hemnes
Grunnskolenivå 1311
Videregående skolenivå 1581
Universitets- og høgskolenivå, kort 641
Universitets- og høgskolenivå, lang 100
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 15

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hemnes
Aktivitetstilbud barn og unge 367
Bibliotek 235
Muséer 88
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 124
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 465
Kulturskoler 554
Kommunale kulturbygg 225

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hemnes
Sosialsektoren samlet 4.2
Barnevern 3.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.1
Administrasjon, kommune 5.8
Kultursektoren, kommune 2.1
Barnehage 8.8
Grunnskole 16.7
Helse- og omsorg 34.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.