3595_5011
3595_5011
kommunefakta
2018-11-18T05:28:00.000Z
no
Hemne kommune

Kommunefakta

Hemne - 5011 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 234 innbyggere per 2. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 139 97
5-9 år 128 116
10-14 år 113 108
15-19 år 162 146
20-24 år 140 136
25-29 år 127 133
30-34 år 104 99
35-39 år 115 107
40-44 år 99 116
45-49 år 141 150
50-54 år 152 136
55-59 år 148 131
60-64 år 142 129
65-69 år 127 123
70-74 år 127 133
75-79 år 75 88
80-84 år 62 56
85-89 år 37 44
90-94 år 13 21
95-99 år 0 5
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Hemne
Sverige 4
Litauen 17
Polen 49
Tyskland 13
Eritrea 16
Somalia 11
Filippinene 11
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hemne
Selveier 86.8
Andels- / aksjeeier 0
Leier 13.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hemne (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 197
Sekundærnæringer 675
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 514
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 92
Undervisning 165
Helse- og sosialtjenester 355
Personlig tjenesteyting 38

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Hemne
Aleneboende 273000
Par uten barn 564000
Par med barn 0-17 år 786000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 386000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hemne
Grunnskolenivå 1053
Videregående skole-nivå 1709
Universitets- og høgskolenivå kort 532
Universitets- og høgskolenivå lang 104
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 15

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hemne
Aktivitetstilbud barn og unge 334
Bibliotek 422
Muséer 54
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 354
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 665
Musikk- og kulturskoler 710
Kommunale kulturbygg 639

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hemne
Sosialsektoren samlet 3
Barnevern 2.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.7
Administrasjon, kommune 6.6
Kultursektoren, kommune 4.6
Barnehage 11
Grunnskole 21.1
Helse- og omsorg 29

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.