På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_1106
3595_1106
kommunefakta
2020-03-30T02:44:00.000Z
no
Haugesund kommune

Kommunefakta

Haugesund - 1106 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 37 357 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 1029 891
5-9 år 1086 1055
10-14 år 1188 1056
15-19 år 1205 1138
20-24 år 1283 1073
25-29 år 1318 1165
30-34 år 1286 1202
35-39 år 1328 1202
40-44 år 1428 1288
45-49 år 1495 1312
50-54 år 1397 1261
55-59 år 1136 1071
60-64 år 1074 1048
65-69 år 937 993
70-74 år 824 879
75-79 år 571 607
80-84 år 285 445
85-89 år 159 306
90-94 år 77 182
95-99 år 18 49
100 år eller eldre 2 8

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Haugesund
Sverige 121
Litauen 381
Polen 1163
Tyskland 153
Eritrea 154
Somalia 147
Filippinene 221
Irak 198
Pakistan 32
Vietnam 203

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Haugesund
Selveier 73
Andels- / aksjeeier 9.8
Leier 17.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Haugesund
Jordbruk, skogbruk og fiske 107
Sekundærnæringer 4426
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 6466
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 936
Undervisning 1615
Helse- og sosialtjenester 4187
Personlig tjenesteyting 586

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Haugesund
Aleneboende 296000
Par uten barn 650000
Par med barn 0-17 år 848000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 413000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Haugesund
Grunnskolenivå 7330
Videregående skolenivå 11839
Universitets- og høgskolenivå, kort 7462
Universitets- og høgskolenivå, lang 2521
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 179

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Haugesund
Aktivitetstilbud barn og unge 172
Bibliotek 330
Muséer 173
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 96
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 671
Kulturskoler 214
Kommunale kulturbygg 224

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Tall kan ikke forekomme for Bøker lånt på biblioteket)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Haugesund
Sosialsektoren samlet 5.5
Barnevern 2.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.4
Administrasjon, kommune 5.3
Kultursektoren, kommune 4.9
Barnehage 12.2
Grunnskole 17.8
Helse- og omsorg 35.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.