3595_1903
3595_1903
kommunefakta
2019-01-16T18:04:00.000Z
no
Harstad kommune

Kommunefakta

Harstad - 1903 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 24 861 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 654 629
5-9 år 724 732
10-14 år 736 707
15-19 år 796 704
20-24 år 823 792
25-29 år 898 803
30-34 år 735 697
35-39 år 789 727
40-44 år 787 787
45-49 år 885 840
50-54 år 869 803
55-59 år 748 827
60-64 år 795 808
65-69 år 729 723
70-74 år 619 676
75-79 år 399 434
80-84 år 228 325
85-89 år 137 249
90-94 år 58 111
95-99 år 4 31
100 år eller eldre 1 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Harstad - Hárstták
Sverige 81
Litauen 54
Polen 248
Tyskland 82
Eritrea 123
Somalia 136
Filippinene 63
Irak 79
Pakistan 14
Vietnam 9

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Harstad - Hárstták
Selveier 71.2
Andels- / aksjeeier 11.6
Leier 17.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Harstad - Hárstták
Jordbruk, skogbruk og fiske 196
Sekundærnæringer 2004
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4379
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1065
Undervisning 991
Helse- og sosialtjenester 3127
Personlig tjenesteyting 436

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Harstad - Hárstták
Aleneboende 287000
Par uten barn 628000
Par med barn 0-17 år 819000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 407000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Harstad - Hárstták
Grunnskolenivå 5489
Videregående skole-nivå 7763
Universitets- og høgskolenivå kort 4930
Universitets- og høgskolenivå lang 1519
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 100

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Harstad - Hárstták
Aktivitetstilbud barn og unge 317
Bibliotek 262
Muséer 87
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 75
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 632
Musikk- og kulturskoler 176
Kommunale kulturbygg 138

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Harstad - Hárstták
Sosialsektoren samlet 4.7
Barnevern 2.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.1
Administrasjon, kommune 4.7
Kultursektoren, kommune 3.5
Barnehage 10.6
Grunnskole 18.8
Helse- og omsorg 32.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.