På grunn av vedlikehold vil ssb.no og statistikkbanken være utilgjengelig i perioden 17.00-19.00 lørdag 15. desember. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

3595_1517
3595_1517
kommunefakta
2018-12-15T11:10:00.000Z
no
Hareid kommune

Kommunefakta

Hareid - 1517 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 148 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 172 149
5-9 år 186 168
10-14 år 164 152
15-19 år 168 146
20-24 år 166 151
25-29 år 151 163
30-34 år 191 166
35-39 år 163 147
40-44 år 195 165
45-49 år 145 164
50-54 år 167 145
55-59 år 170 158
60-64 år 164 148
65-69 år 155 145
70-74 år 110 101
75-79 år 63 84
80-84 år 53 66
85-89 år 27 58
90-94 år 17 35
95-99 år 2 8
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Hareid
Sverige 11
Litauen 69
Polen 233
Tyskland 10
Eritrea 12
Somalia 19
Filippinene 21
Irak 16
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hareid
Selveier 86
Andels- / aksjeeier 0
Leier 14

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hareid
Jordbruk, skogbruk og fiske 38
Sekundærnæringer 795
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 780
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 108
Undervisning 179
Helse- og sosialtjenester 437
Personlig tjenesteyting 65

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Hareid
Aleneboende 275000
Par uten barn 623000
Par med barn 0-17 år 734000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 404000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hareid
Grunnskolenivå 1177
Videregående skole-nivå 1706
Universitets- og høgskolenivå kort 822
Universitets- og høgskolenivå lang 156
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 20

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hareid
Aktivitetstilbud barn og unge 4
Bibliotek 290
Muséer 49
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg -21
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 553
Musikk- og kulturskoler 413
Kommunale kulturbygg 23

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hareid
Sosialsektoren samlet 2.7
Barnevern 2.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.8
Administrasjon, kommune 9.2
Kultursektoren, kommune 2.2
Barnehage 12.5
Grunnskole 21
Helse- og omsorg 30.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.