3595_2004
3595_2004
kommunefakta
2020-02-29T12:02:00.000Z
no
Hammerfest kommune

Kommunefakta

Hammerfest - 2004 (Finnmark Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 10 475 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Hammerfest (1992-2019)
Sverige 52
Litauen 142
Polen 133
Tyskland 42
Eritrea 69
Somalia 218
Filippinene 60
Irak 61
Pakistan 11
Vietnam 10

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hammerfest (1992-2019)
Selveier 66.4
Andels- / aksjeeier 12.4
Leier 21.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hammerfest (1992-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 162
Sekundærnæringer 1244
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1594
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 400
Undervisning 462
Helse- og sosialtjenester 1604
Personlig tjenesteyting 161

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Hammerfest (1992-2019)
Aleneboende 322000
Par uten barn 697000
Par med barn 0-17 år 893000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 441000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hammerfest (1992-2019)
Grunnskolenivå 2618
Videregående skolenivå 2995
Universitets- og høgskolenivå, kort 1979
Universitets- og høgskolenivå, lang 613
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 80

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hammerfest
Aktivitetstilbud barn og unge 311
Bibliotek 467
Muséer 172
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 33
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1771
Kulturskoler 555
Kommunale kulturbygg 1946

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 77,2 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hammerfest
Sosialsektoren samlet 5
Barnevern 2.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4
Administrasjon, kommune 5.6
Kultursektoren, kommune 5.5
Barnehage 9.3
Grunnskole 16.5
Helse- og omsorg 31.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.