3595_1849
3595_1849
kommunefakta
2020-01-21T06:42:00.000Z
no
Hamarøy - Hábmer kommune

Kommunefakta

Hamarøy - Hábmer - 1849 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 748 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 31 23
5-9 år 39 45
10-14 år 48 43
15-19 år 62 42
20-24 år 53 40
25-29 år 56 49
30-34 år 61 45
35-39 år 43 41
40-44 år 34 34
45-49 år 46 42
50-54 år 59 55
55-59 år 64 85
60-64 år 67 61
65-69 år 77 68
70-74 år 68 61
75-79 år 46 45
80-84 år 25 21
85-89 år 13 26
90-94 år 6 13
95-99 år 4 6
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Hamarøy - Hábmer (-2019)
Sverige 26
Litauen 13
Polen 4
Tyskland 22
Eritrea 7
Somalia 46
Filippinene 10
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hamarøy - Hábmer (-2019)
Selveier 78
Andels- / aksjeeier 0
Leier 22

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hamarøy - Hábmer (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 68
Sekundærnæringer 186
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 192
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 115
Undervisning 107
Helse- og sosialtjenester 137
Personlig tjenesteyting 26

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Hamarøy - Hábmer (-2019)
Aleneboende 276000
Par uten barn 640000
Par med barn 0-17 år 804000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 404000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hamarøy - Hábmer (-2019)
Grunnskolenivå 471
Videregående skolenivå 584
Universitets- og høgskolenivå, kort 307
Universitets- og høgskolenivå, lang 91
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 9

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hamarøy - Hábmer
Aktivitetstilbud barn og unge -1
Bibliotek 491
Muséer 963
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg -374
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 867
Kulturskoler 856
Kommunale kulturbygg 60

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hamarøy - Hábmer
Sosialsektoren samlet 5.9
Barnevern 7.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.8
Administrasjon, kommune 10.6
Kultursektoren, kommune 3.4
Barnehage 6
Grunnskole 13
Helse- og omsorg 31

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.