3595_1849
3595_1849
kommunefakta
2018-11-15T10:04:00.000Z
no
Hamarøy - Hábmer kommune

Kommunefakta

Hamarøy - Hábmer - 1849 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 780 innbyggere per 2. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 38 33
5-9 år 39 42
10-14 år 47 48
15-19 år 62 43
20-24 år 60 45
25-29 år 62 46
30-34 år 60 55
35-39 år 50 39
40-44 år 37 39
45-49 år 48 43
50-54 år 56 69
55-59 år 73 72
60-64 år 67 54
65-69 år 75 79
70-74 år 63 54
75-79 år 48 46
80-84 år 19 21
85-89 år 17 21
90-94 år 6 15
95-99 år 2 7
100 år eller eldre 1 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Hamarøy - Hábmer
Sverige 21
Litauen 24
Polen 8
Tyskland 23
Eritrea 9
Somalia 53
Filippinene 9
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hamarøy - Hábmer
Selveier 77.8
Andels- / aksjeeier 0
Leier 22.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hamarøy - Hábmer
Jordbruk, skogbruk og fiske 58
Sekundærnæringer 199
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 194
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 65
Undervisning 103
Helse- og sosialtjenester 202
Personlig tjenesteyting 27

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Hamarøy - Hábmer
Aleneboende 266000
Par uten barn 609000
Par med barn 0-17 år 710000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 355000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hamarøy - Hábmer
Grunnskolenivå 486
Videregående skole-nivå 605
Universitets- og høgskolenivå kort 313
Universitets- og høgskolenivå lang 94
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 10

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hamarøy - Hábmer
Aktivitetstilbud barn og unge 37
Bibliotek 478
Muséer 907
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 161
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 394
Musikk- og kulturskoler 904
Kommunale kulturbygg 24

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hamarøy - Hábmer
Sosialsektoren samlet 5.9
Barnevern 11.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.6
Administrasjon, kommune 8.7
Kultursektoren, kommune 3
Barnehage 6.1
Grunnskole 13.2
Helse- og omsorg 30

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.