På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_3403
3595_3403
kommunefakta
2020-03-30T03:35:00.000Z
no
Hamar kommune

Kommunefakta

Hamar - 3403 (Innlandet)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 31 369 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 741 683
5-9 år 849 780
10-14 år 980 818
15-19 år 895 903
20-24 år 1045 979
25-29 år 1054 974
30-34 år 955 921
35-39 år 938 898
40-44 år 971 981
45-49 år 1017 1021
50-54 år 1049 1041
55-59 år 929 1035
60-64 år 946 1053
65-69 år 908 1009
70-74 år 919 1023
75-79 år 565 710
80-84 år 328 467
85-89 år 215 379
90-94 år 95 193
95-99 år 22 72
100 år eller eldre 2 6

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Hamar
Sverige 215
Litauen 90
Polen 351
Tyskland 80
Eritrea 241
Somalia 332
Filippinene 61
Irak 231
Pakistan 41
Vietnam 152

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hamar
Selveier 64.4
Andels- / aksjeeier 18.5
Leier 17.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hamar (1992-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 193
Sekundærnæringer 1949
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 5387
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1371
Undervisning 1537
Helse- og sosialtjenester 3635
Personlig tjenesteyting 942

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Hamar
Aleneboende 295000
Par uten barn 653000
Par med barn 0-17 år 851000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 430000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hamar
Grunnskolenivå 6127
Videregående skolenivå 9106
Universitets- og høgskolenivå, kort 7287
Universitets- og høgskolenivå, lang 2639
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 168

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hamar
Aktivitetstilbud barn og unge 197
Bibliotek 412
Muséer 66
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg -142
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1602
Kulturskoler 259
Kommunale kulturbygg 477

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hamar
Sosialsektoren samlet 5.1
Barnevern 2.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 7.6
Administrasjon, kommune 5.6
Kultursektoren, kommune 6.1
Barnehage 8.7
Grunnskole 15.1
Helse- og omsorg 34.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.