3595_0403
3595_0403
kommunefakta
2019-01-21T19:41:00.000Z
no
Hamar kommune

Kommunefakta

Hamar - 0403 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 31 156 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 743 678
5-9 år 908 779
10-14 år 905 810
15-19 år 957 885
20-24 år 1067 978
25-29 år 1015 924
30-34 år 946 903
35-39 år 913 880
40-44 år 932 983
45-49 år 1049 1033
50-54 år 1022 1009
55-59 år 948 1053
60-64 år 935 1062
65-69 år 943 1014
70-74 år 850 955
75-79 år 480 642
80-84 år 302 436
85-89 år 218 398
90-94 år 92 200
95-99 år 19 57
100 år eller eldre 1 6

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Hamar
Sverige 215
Litauen 87
Polen 353
Tyskland 79
Eritrea 182
Somalia 341
Filippinene 53
Irak 212
Pakistan 28
Vietnam 150

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hamar
Selveier 64.9
Andels- / aksjeeier 18.6
Leier 16.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hamar
Jordbruk, skogbruk og fiske 197
Sekundærnæringer 1872
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 5354
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1332
Undervisning 1553
Helse- og sosialtjenester 3635
Personlig tjenesteyting 874

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Hamar
Aleneboende 287000
Par uten barn 635000
Par med barn 0-17 år 830000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 417000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hamar
Grunnskolenivå 6251
Videregående skole-nivå 9072
Universitets- og høgskolenivå kort 7091
Universitets- og høgskolenivå lang 2521
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 175

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hamar
Aktivitetstilbud barn og unge 158
Bibliotek 342
Muséer 52
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg -421
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1604
Musikk- og kulturskoler 231
Kommunale kulturbygg 631

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hamar
Sosialsektoren samlet 5.5
Barnevern 3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.5
Administrasjon, kommune 6.3
Kultursektoren, kommune 6.6
Barnehage 9
Grunnskole 15.6
Helse- og omsorg 33.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.