Her på Kommunefakta har det forekommet noen feil i visningen av tall innenfor områdene kultur, helse og kommunens økonomi i perioden 15.-21. juni 2018. Dersom du har hentet disse tallene fra denne siden i den perioden, bør du hente tallene på nytt.

3595_1571
3595_1571
kommunefakta
2018-06-22T16:15:00.000Z
no
Halsa kommune

Kommunefakta

Halsa - 1571 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 567 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 31 29
5-9 år 44 30
10-14 år 57 40
15-19 år 49 49
20-24 år 30 37
25-29 år 36 34
30-34 år 41 29
35-39 år 36 40
40-44 år 38 43
45-49 år 56 42
50-54 år 44 50
55-59 år 72 53
60-64 år 64 72
65-69 år 75 52
70-74 år 55 52
75-79 år 42 39
80-84 år 20 32
85-89 år 14 18
90-94 år 3 19
95-99 år 0 4
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Halsa
Sverige 0
Litauen 0
Polen 23
Tyskland 5
Eritrea 3
Somalia 8
Filippinene 3
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Halsa
Selveier 83.6
Andels- / aksjeeier 0.7
Leier 15.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Halsa
Jordbruk, skogbruk og fiske 105
Sekundærnæringer 160
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 170
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 42
Undervisning 49
Helse- og sosialtjenester 166
Personlig tjenesteyting 21

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Halsa
Aleneboende 247000
Par uten barn 545000
Par med barn 0-17 år 767000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 472000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Halsa
Grunnskolenivå 367
Videregående skole-nivå 661
Universitets- og høgskolenivå kort 209
Universitets- og høgskolenivå lang 38
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 4

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Halsa
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 3.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 11.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 10.1
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 3.6
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 27.4
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 25.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Halsa
Sosialsektoren samlet 4.6
Barnevern 1.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 2.9
Administrasjon, kommune 7.1
Kultursektoren, kommune 2.2
Barnehage 6.8
Grunnskolesektor 14.2
Helse- og omsorg 32.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.