På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_3001
3595_3001
kommunefakta
2020-03-28T13:44:00.000Z
no
Halden kommune

Kommunefakta

Halden - 3001 (Viken)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 31 373 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 761 714
5-9 år 888 835
10-14 år 947 919
15-19 år 1029 895
20-24 år 1020 916
25-29 år 1049 874
30-34 år 932 917
35-39 år 887 931
40-44 år 1031 951
45-49 år 1097 1085
50-54 år 1172 1151
55-59 år 1041 997
60-64 år 984 988
65-69 år 903 910
70-74 år 932 968
75-79 år 534 604
80-84 år 316 422
85-89 år 197 289
90-94 år 73 147
95-99 år 13 49
100 år eller eldre 0 5

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Halden
Sverige 429
Litauen 143
Polen 550
Tyskland 113
Eritrea 69
Somalia 382
Filippinene 93
Irak 196
Pakistan 90
Vietnam 86

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Halden
Selveier 71.2
Andels- / aksjeeier 9.5
Leier 19.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Halden (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 206
Sekundærnæringer 3568
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4077
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 904
Undervisning 1400
Helse- og sosialtjenester 2959
Personlig tjenesteyting 434

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Halden
Aleneboende 275000
Par uten barn 595000
Par med barn 0-17 år 783000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 396000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Halden
Grunnskolenivå 7779
Videregående skolenivå 10145
Universitets- og høgskolenivå, kort 5624
Universitets- og høgskolenivå, lang 1467
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 167

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Halden
Aktivitetstilbud barn og unge 97
Bibliotek 204
Muséer 2
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 140
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 261
Kulturskoler 149
Kommunale kulturbygg 198

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Halden
Sosialsektoren samlet 5.2
Barnevern 3.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.5
Administrasjon, kommune 7.9
Kultursektoren, kommune 2.6
Barnehage 11.2
Grunnskole 18.6
Helse- og omsorg 35.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.