3595_0101
3595_0101
kommunefakta
2019-12-16T04:16:00.000Z
no
Halden kommune

Kommunefakta

Halden - 0101 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 31 328 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 770 716
5-9 år 870 865
10-14 år 965 902
15-19 år 1006 861
20-24 år 1063 910
25-29 år 1064 910
30-34 år 908 931
35-39 år 870 893
40-44 år 1030 971
45-49 år 1099 1066
50-54 år 1169 1131
55-59 år 1020 998
60-64 år 1000 952
65-69 år 904 912
70-74 år 905 945
75-79 år 487 580
80-84 år 300 415
85-89 år 200 288
90-94 år 74 155
95-99 år 14 54
100 år eller eldre 0 4

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Halden
Sverige 420
Litauen 141
Polen 523
Tyskland 113
Eritrea 62
Somalia 332
Filippinene 89
Irak 201
Pakistan 84
Vietnam 84

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Halden
Selveier 71.2
Andels- / aksjeeier 9.5
Leier 19.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Halden
Jordbruk, skogbruk og fiske 216
Sekundærnæringer 3625
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4235
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 851
Undervisning 1392
Helse- og sosialtjenester 2930
Personlig tjenesteyting 438

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Halden
Aleneboende 268000
Par uten barn 582000
Par med barn 0-17 år 761000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 386000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Halden
Grunnskolenivå 7779
Videregående skolenivå 10145
Universitets- og høgskolenivå, kort 5624
Universitets- og høgskolenivå, lang 1467
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 167

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Halden
Aktivitetstilbud barn og unge 78
Bibliotek 207
Muséer 1
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 195
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 158
Kulturskoler 130
Kommunale kulturbygg 180

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Halden
Sosialsektoren samlet 5.1
Barnevern 3.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6
Administrasjon, kommune 7.2
Kultursektoren, kommune 2.4
Barnehage 11.2
Grunnskole 18.1
Helse- og omsorg 36.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.