3595_0101
3595_0101
kommunefakta
2019-02-18T22:39:00.000Z
no
Halden kommune

Kommunefakta

Halden - 0101 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 31 168 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 819 733
5-9 år 895 884
10-14 år 931 884
15-19 år 995 855
20-24 år 1084 941
25-29 år 1045 946
30-34 år 883 874
35-39 år 924 899
40-44 år 1017 989
45-49 år 1110 1119
50-54 år 1147 1063
55-59 år 1004 998
60-64 år 998 950
65-69 år 894 893
70-74 år 844 914
75-79 år 451 552
80-84 år 311 400
85-89 år 185 311
90-94 år 73 149
95-99 år 9 61
100 år eller eldre 1 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Halden
Sverige 420
Litauen 127
Polen 491
Tyskland 111
Eritrea 60
Somalia 317
Filippinene 75
Irak 196
Pakistan 83
Vietnam 74

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Halden
Selveier 71.5
Andels- / aksjeeier 9.5
Leier 18.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Halden
Jordbruk, skogbruk og fiske 203
Sekundærnæringer 3582
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4143
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 789
Undervisning 1352
Helse- og sosialtjenester 2999
Personlig tjenesteyting 414

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Halden
Aleneboende 268000
Par uten barn 582000
Par med barn 0-17 år 761000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 386000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Halden
Grunnskolenivå 7801
Videregående skole-nivå 10101
Universitets- og høgskolenivå kort 5481
Universitets- og høgskolenivå lang 1414
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 169

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Halden
Aktivitetstilbud barn og unge 66
Bibliotek 167
Muséer 10
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 126
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 198
Musikk- og kulturskoler 111
Kommunale kulturbygg 215

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Halden
Sosialsektoren samlet 5.1
Barnevern 3.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.4
Administrasjon, kommune 6.5
Kultursektoren, kommune 2.4
Barnehage 10.5
Grunnskole 18.4
Helse- og omsorg 36.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.