3595_1034
3595_1034
kommunefakta
2020-01-25T05:52:00.000Z
no
Hægebostad kommune

Kommunefakta

Hægebostad - 1034 (Vest-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 676 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 52 54
5-9 år 64 53
10-14 år 59 54
15-19 år 56 55
20-24 år 52 56
25-29 år 42 49
30-34 år 59 46
35-39 år 56 53
40-44 år 68 45
45-49 år 66 56
50-54 år 60 55
55-59 år 46 37
60-64 år 42 43
65-69 år 52 36
70-74 år 38 37
75-79 år 24 36
80-84 år 18 22
85-89 år 10 15
90-94 år 2 9
95-99 år 0 6
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Hægebostad (-2019)
Sverige 4
Litauen 0
Polen 21
Tyskland 14
Eritrea 19
Somalia 0
Filippinene 3
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hægebostad (-2019)
Selveier 85.3
Andels- / aksjeeier 0
Leier 14.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hægebostad (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 64
Sekundærnæringer 341
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 168
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 28
Undervisning 62
Helse- og sosialtjenester 209
Personlig tjenesteyting 16

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Hægebostad (-2019)
Aleneboende 283000
Par uten barn 649000
Par med barn 0-17 år 841000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 353000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hægebostad (-2019)
Grunnskolenivå 364
Videregående skolenivå 649
Universitets- og høgskolenivå, kort 248
Universitets- og høgskolenivå, lang 35
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 7

Barn og utdanning

(Manglende data: Tall kan ikke forekomme for Elever som får særskilt norskopplæring)

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hægebostad
Aktivitetstilbud barn og unge 42
Bibliotek 400
Muséer 23
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 198
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 270
Kulturskoler 370
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hægebostad
Sosialsektoren samlet 2.6
Barnevern 1.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.4
Administrasjon, kommune 10.7
Kultursektoren, kommune 1.4
Barnehage 10.5
Grunnskole 20.2
Helse- og omsorg 28.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.