3595_1866
3595_1866
kommunefakta
2020-01-27T14:14:00.000Z
no
Hadsel kommune

Kommunefakta

Hadsel - 1866 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 8 069 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 200 193
5-9 år 240 233
10-14 år 219 209
15-19 år 274 220
20-24 år 278 232
25-29 år 259 229
30-34 år 251 209
35-39 år 200 217
40-44 år 220 215
45-49 år 281 259
50-54 år 319 280
55-59 år 272 262
60-64 år 258 255
65-69 år 272 261
70-74 år 257 261
75-79 år 147 179
80-84 år 103 113
85-89 år 51 73
90-94 år 19 51
95-99 år 4 16
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Hadsel
Sverige 17
Litauen 71
Polen 81
Tyskland 30
Eritrea 44
Somalia 116
Filippinene 16
Irak 32
Pakistan 6
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hadsel
Selveier 81.9
Andels- / aksjeeier 1.3
Leier 16.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hadsel
Jordbruk, skogbruk og fiske 152
Sekundærnæringer 855
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 983
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 179
Undervisning 393
Helse- og sosialtjenester 1127
Personlig tjenesteyting 108

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Hadsel
Aleneboende 282000
Par uten barn 624000
Par med barn 0-17 år 797000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 427000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hadsel
Grunnskolenivå 2062
Videregående skolenivå 2606
Universitets- og høgskolenivå, kort 1414
Universitets- og høgskolenivå, lang 344
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 45

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hadsel
Aktivitetstilbud barn og unge 115
Bibliotek 175
Muséer 182
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 0
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 579
Kulturskoler 398
Kommunale kulturbygg -210

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hadsel
Sosialsektoren samlet 5
Barnevern 1.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.1
Administrasjon, kommune 5.5
Kultursektoren, kommune 3.2
Barnehage 9.3
Grunnskole 19.6
Helse- og omsorg 36.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.