3595_1866
3595_1866
kommunefakta
2019-01-24T12:28:00.000Z
no
Hadsel kommune

Kommunefakta

Hadsel - 1866 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 8 088 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 208 212
5-9 år 216 224
10-14 år 229 202
15-19 år 290 235
20-24 år 285 209
25-29 år 247 248
30-34 år 243 197
35-39 år 195 203
40-44 år 215 216
45-49 år 296 270
50-54 år 292 279
55-59 år 282 256
60-64 år 257 267
65-69 år 274 261
70-74 år 254 247
75-79 år 141 175
80-84 år 99 102
85-89 år 55 83
90-94 år 16 43
95-99 år 3 14
100 år eller eldre 1 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Hadsel
Sverige 15
Litauen 61
Polen 80
Tyskland 29
Eritrea 40
Somalia 103
Filippinene 14
Irak 22
Pakistan 8
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hadsel
Selveier 81.8
Andels- / aksjeeier 1.3
Leier 16.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hadsel
Jordbruk, skogbruk og fiske 158
Sekundærnæringer 819
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 958
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 156
Undervisning 384
Helse- og sosialtjenester 1097
Personlig tjenesteyting 115

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Hadsel
Aleneboende 275000
Par uten barn 610000
Par med barn 0-17 år 775000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 398000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hadsel
Grunnskolenivå 2098
Videregående skole-nivå 2585
Universitets- og høgskolenivå kort 1386
Universitets- og høgskolenivå lang 322
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 43

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hadsel
Aktivitetstilbud barn og unge 75
Bibliotek 109
Muséer 114
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 0
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 605
Musikk- og kulturskoler 360
Kommunale kulturbygg -92

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hadsel
Sosialsektoren samlet 5.2
Barnevern 3.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 2.8
Administrasjon, kommune 5
Kultursektoren, kommune 3.5
Barnehage 9.6
Grunnskole 18.2
Helse- og omsorg 34.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.