På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_1119
3595_1119
kommunefakta
2020-03-30T02:14:00.000Z
no
Hå kommune

Kommunefakta

Hå - 1119 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 18 991 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 702 624
5-9 år 719 756
10-14 år 721 702
15-19 år 683 607
20-24 år 615 581
25-29 år 610 578
30-34 år 732 677
35-39 år 684 661
40-44 år 639 593
45-49 år 679 545
50-54 år 620 539
55-59 år 565 481
60-64 år 476 463
65-69 år 426 440
70-74 år 359 368
75-79 år 232 262
80-84 år 164 172
85-89 år 95 108
90-94 år 31 48
95-99 år 8 23
100 år eller eldre 0 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige 24
Litauen 649
Polen 530
Tyskland 152
Eritrea 83
Somalia 53
Filippinene 82
Irak 173
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Selveier 85.6
Andels- / aksjeeier 0.5
Leier 13.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Jordbruk, skogbruk og fiske 761
Sekundærnæringer 3594
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2437
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 372
Undervisning 688
Helse- og sosialtjenester 1598
Personlig tjenesteyting 276

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende 312000
Par uten barn 655000
Par med barn 0-17 år 809000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 427000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Grunnskolenivå 4272
Videregående skolenivå 6488
Universitets- og høgskolenivå, kort 2521
Universitets- og høgskolenivå, lang 644
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 79

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Aktivitetstilbud barn og unge 241
Bibliotek 259
Muséer 489
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 535
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 0
Kulturskoler 335
Kommunale kulturbygg 232

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sosialsektoren samlet 3.9
Barnevern 2.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.7
Administrasjon, kommune 4.2
Kultursektoren, kommune 4.1
Barnehage 14.7
Grunnskole 22.7
Helse- og omsorg 32.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.