På grunn av vedlikehold kan innholdet på ssb.no være ustabilt mellom kl 17 og 19 i dag. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

3595_1119
3595_1119
kommunefakta
2019-01-16T17:00:00.000Z
no
Hå kommune

Kommunefakta

Hå - 1119 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 18 835 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 726 673
5-9 år 729 796
10-14 år 710 628
15-19 år 667 615
20-24 år 603 569
25-29 år 688 635
30-34 år 713 649
35-39 år 700 643
40-44 år 648 567
45-49 år 687 545
50-54 år 598 533
55-59 år 514 448
60-64 år 467 478
65-69 år 426 393
70-74 år 319 341
75-79 år 224 239
80-84 år 134 150
85-89 år 92 96
90-94 år 23 56
95-99 år 9 29
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige 26
Litauen 659
Polen 543
Tyskland 153
Eritrea 68
Somalia 54
Filippinene 77
Irak 169
Pakistan 3
Vietnam 4

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Selveier 85.6
Andels- / aksjeeier 0.6
Leier 13.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Jordbruk, skogbruk og fiske 769
Sekundærnæringer 3532
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2464
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 357
Undervisning 697
Helse- og sosialtjenester 1597
Personlig tjenesteyting 260

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende 308000
Par uten barn 634000
Par med barn 0-17 år 777000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 414000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Grunnskolenivå 4354
Videregående skole-nivå 6447
Universitets- og høgskolenivå kort 2462
Universitets- og høgskolenivå lang 593
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 76

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Aktivitetstilbud barn og unge 221
Bibliotek 265
Muséer 63
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 514
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 0
Musikk- og kulturskoler 322
Kommunale kulturbygg 218

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sosialsektoren samlet 3.7
Barnevern 2.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.4
Administrasjon, kommune 4.6
Kultursektoren, kommune 3.5
Barnehage 14.8
Grunnskole 23.2
Helse- og omsorg 30.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.