3595_1411
3595_1411
kommunefakta
2018-12-16T12:18:00.000Z
no
Gulen kommune

Kommunefakta

Gulen - 1411 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 326 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 65 51
5-9 år 61 54
10-14 år 78 77
15-19 år 73 81
20-24 år 78 84
25-29 år 58 65
30-34 år 66 51
35-39 år 59 59
40-44 år 58 67
45-49 år 88 83
50-54 år 86 68
55-59 år 86 90
60-64 år 81 58
65-69 år 65 72
70-74 år 76 66
75-79 år 46 37
80-84 år 32 43
85-89 år 19 24
90-94 år 8 18
95-99 år 1 9
100 år eller eldre 0 4

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Gulen
Sverige 3
Litauen 69
Polen 51
Tyskland 8
Eritrea 3
Somalia 3
Filippinene 8
Irak 6
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Gulen
Selveier 79.5
Andels- / aksjeeier 0
Leier 20.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Gulen
Jordbruk, skogbruk og fiske 147
Sekundærnæringer 333
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 295
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 52
Undervisning 74
Helse- og sosialtjenester 294
Personlig tjenesteyting 24

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Gulen
Aleneboende 253000
Par uten barn 559000
Par med barn 0-17 år 808000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 410000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Gulen
Grunnskolenivå 507
Videregående skole-nivå 919
Universitets- og høgskolenivå kort 374
Universitets- og høgskolenivå lang 64
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 2

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Gulen
Aktivitetstilbud barn og unge 34
Bibliotek 334
Muséer 43
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 0
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 3
Musikk- og kulturskoler 235
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Gulen
Sosialsektoren samlet 2.2
Barnevern 2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 1.9
Administrasjon, kommune 7.7
Kultursektoren, kommune 2.2
Barnehage 8.3
Grunnskole 19.8
Helse- og omsorg 40.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.