3595_5045
3595_5045
kommunefakta
2018-11-21T18:51:00.000Z
no
Grong kommune

Kommunefakta

Grong - 5045 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 385 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 53 64
5-9 år 72 68
10-14 år 55 66
15-19 år 89 61
20-24 år 97 69
25-29 år 73 61
30-34 år 66 57
35-39 år 52 49
40-44 år 63 63
45-49 år 74 75
50-54 år 92 87
55-59 år 84 80
60-64 år 90 77
65-69 år 86 71
70-74 år 60 63
75-79 år 54 46
80-84 år 28 55
85-89 år 29 35
90-94 år 15 13
95-99 år 2 6
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Grong
Sverige 16
Litauen 3
Polen 48
Tyskland 14
Eritrea 27
Somalia 30
Filippinene 7
Irak 5
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Grong
Selveier 75.1
Andels- / aksjeeier 1
Leier 23.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Grong (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 91
Sekundærnæringer 230
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 321
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 70
Undervisning 138
Helse- og sosialtjenester 286
Personlig tjenesteyting 23

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Grong
Aleneboende 256000
Par uten barn 601000
Par med barn 0-17 år 797000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 354000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Grong
Grunnskolenivå 541
Videregående skole-nivå 938
Universitets- og høgskolenivå kort 391
Universitets- og høgskolenivå lang 78
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 10

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Grong
Aktivitetstilbud barn og unge 656
Bibliotek 495
Muséer 53
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 118
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 648
Musikk- og kulturskoler 427
Kommunale kulturbygg 531

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Grong
Sosialsektoren samlet 3.6
Barnevern 2.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.6
Administrasjon, kommune 6.2
Kultursektoren, kommune 4.6
Barnehage 7
Grunnskole 15.8
Helse- og omsorg 26.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.