3595_0904
3595_0904
kommunefakta
2018-05-23T03:16:00.000Z
no
Grimstad kommune

Kommunefakta

Grimstad - 0904 (Aust-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 23 095 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 678 648
5-9 år 770 763
10-14 år 752 770
15-19 år 813 745
20-24 år 980 815
25-29 år 801 710
30-34 år 733 715
35-39 år 721 685
40-44 år 816 796
45-49 år 837 788
50-54 år 751 744
55-59 år 627 672
60-64 år 637 568
65-69 år 551 575
70-74 år 518 565
75-79 år 286 343
80-84 år 214 220
85-89 år 95 153
90-94 år 35 94
95-99 år 6 23
100 år eller eldre 1 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Grimstad
Sverige 93
Litauen 179
Polen 494
Tyskland 153
Eritrea 207
Somalia 121
Filippinene 71
Irak 41
Pakistan 22
Vietnam 58

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Grimstad
Selveier 81
Andels- / aksjeeier 1.6
Leier 17.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Grimstad
Jordbruk, skogbruk og fiske 254
Sekundærnæringer 2001
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3756
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 790
Undervisning 1210
Helse- og sosialtjenester 2102
Personlig tjenesteyting 389

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Grimstad
Aleneboende 267000
Par uten barn 576000
Par med barn 0-17 år 758000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 390000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Grimstad
Grunnskolenivå 4498
Videregående skole-nivå 6823
Universitets- og høgskolenivå kort 4518
Universitets- og høgskolenivå lang 1458
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 117

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Grimstad
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 12.4
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 14
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 15.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 17.7
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 12.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 5.1

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Grimstad
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 5.8
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 11.1
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 21.8
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 27.5
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 5.7
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 3.4
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 6.7
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 4.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.