3595_1825
3595_1825
kommunefakta
2019-09-21T01:23:00.000Z
no
Grane kommune

Kommunefakta

Grane - 1825 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 504 innbyggere per 2. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 27 33
5-9 år 48 33
10-14 år 43 43
15-19 år 60 50
20-24 år 37 34
25-29 år 43 37
30-34 år 42 37
35-39 år 34 32
40-44 år 44 32
45-49 år 46 53
50-54 år 68 50
55-59 år 47 44
60-64 år 52 44
65-69 år 55 43
70-74 år 47 47
75-79 år 46 36
80-84 år 32 23
85-89 år 12 14
90-94 år 2 12
95-99 år 5 6
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Grane
Sverige 16
Litauen 53
Polen 0
Tyskland 11
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 4
Irak 4
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Grane
Selveier 79.4
Andels- / aksjeeier 2.8
Leier 17.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Grane
Jordbruk, skogbruk og fiske 60
Sekundærnæringer 230
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 135
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 48
Undervisning 53
Helse- og sosialtjenester 177
Personlig tjenesteyting 22

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Grane
Aleneboende 274000
Par uten barn 565000
Par med barn 0-17 år 751000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 426000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Grane
Grunnskolenivå 464
Videregående skolenivå 531
Universitets- og høgskolenivå, kort 181
Universitets- og høgskolenivå, lang 37
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 6

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Grane
Aktivitetstilbud barn og unge 1
Bibliotek 412
Muséer 201
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 378
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 210
Musikk- og kulturskoler 354
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Grane
Sosialsektoren samlet 4
Barnevern 1.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.4
Administrasjon, kommune 8.1
Kultursektoren, kommune 1.7
Barnehage 7.5
Grunnskole 19.5
Helse- og omsorg 31.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.