3595_0534
3595_0534
kommunefakta
2019-02-18T22:30:00.000Z
no
Gran kommune

Kommunefakta

Gran - 0534 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 13 687 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 324 336
5-9 år 402 369
10-14 år 438 406
15-19 år 458 438
20-24 år 391 353
25-29 år 376 349
30-34 år 362 350
35-39 år 382 376
40-44 år 425 456
45-49 år 537 474
50-54 år 520 536
55-59 år 504 466
60-64 år 464 435
65-69 år 429 400
70-74 år 364 410
75-79 år 213 300
80-84 år 155 209
85-89 år 94 134
90-94 år 33 76
95-99 år 8 17
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Gran
Sverige 46
Litauen 190
Polen 148
Tyskland 34
Eritrea 155
Somalia 138
Filippinene 55
Irak 44
Pakistan 23
Vietnam 6

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Gran
Selveier 79.4
Andels- / aksjeeier 2.2
Leier 18.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Gran
Jordbruk, skogbruk og fiske 219
Sekundærnæringer 1460
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2396
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 403
Undervisning 488
Helse- og sosialtjenester 1419
Personlig tjenesteyting 177

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Gran
Aleneboende 277000
Par uten barn 605000
Par med barn 0-17 år 789000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 367000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Gran
Grunnskolenivå 3593
Videregående skole-nivå 4835
Universitets- og høgskolenivå kort 1976
Universitets- og høgskolenivå lang 491
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 101

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Gran
Aktivitetstilbud barn og unge 68
Bibliotek 324
Muséer 35
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 294
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 234
Musikk- og kulturskoler 382
Kommunale kulturbygg 288

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Gran
Sosialsektoren samlet 4.6
Barnevern 2.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.8
Administrasjon, kommune 4.7
Kultursektoren, kommune 4.1
Barnehage 9.3
Grunnskole 21.2
Helse- og omsorg 35.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.