3595_0534
3595_0534
kommunefakta
2020-01-21T06:23:00.000Z
no
Gran kommune

Kommunefakta

Gran - 0534 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 13 623 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 318 280
5-9 år 364 362
10-14 år 436 384
15-19 år 447 444
20-24 år 396 336
25-29 år 374 355
30-34 år 351 354
35-39 år 382 355
40-44 år 409 440
45-49 år 535 497
50-54 år 504 508
55-59 år 504 507
60-64 år 473 442
65-69 år 434 383
70-74 år 378 424
75-79 år 237 309
80-84 år 142 223
85-89 år 93 127
90-94 år 42 73
95-99 år 5 15
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Gran (-2019)
Sverige 45
Litauen 181
Polen 135
Tyskland 37
Eritrea 148
Somalia 134
Filippinene 59
Irak 41
Pakistan 21
Vietnam 5

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Gran (-2019)
Selveier 79.7
Andels- / aksjeeier 2.3
Leier 18

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Gran (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 241
Sekundærnæringer 1487
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2418
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 409
Undervisning 475
Helse- og sosialtjenester 1459
Personlig tjenesteyting 186

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Gran (-2019)
Aleneboende 284000
Par uten barn 621000
Par med barn 0-17 år 814000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 384000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Gran (-2019)
Grunnskolenivå 3572
Videregående skolenivå 4839
Universitets- og høgskolenivå, kort 2007
Universitets- og høgskolenivå, lang 495
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 101

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Gran
Aktivitetstilbud barn og unge 65
Bibliotek 341
Muséer 41
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 211
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 241
Kulturskoler 374
Kommunale kulturbygg 260

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Gran
Sosialsektoren samlet 4.2
Barnevern 2.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4
Administrasjon, kommune 4.8
Kultursektoren, kommune 4.1
Barnehage 9.6
Grunnskole 21.2
Helse- og omsorg 36.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.