3595_0617
3595_0617
kommunefakta
2019-01-23T11:08:00.000Z
no
Gol kommune

Kommunefakta

Gol - 0617 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 584 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 107 103
5-9 år 120 117
10-14 år 131 150
15-19 år 158 136
20-24 år 139 120
25-29 år 123 104
30-34 år 133 130
35-39 år 129 119
40-44 år 146 144
45-49 år 180 169
50-54 år 176 168
55-59 år 155 144
60-64 år 135 143
65-69 år 137 146
70-74 år 113 139
75-79 år 90 85
80-84 år 59 76
85-89 år 35 47
90-94 år 18 27
95-99 år 4 10
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Gol
Sverige 26
Litauen 59
Polen 134
Tyskland 15
Eritrea 18
Somalia 58
Filippinene 23
Irak 31
Pakistan 8
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Gol
Selveier 73.7
Andels- / aksjeeier 1.6
Leier 24.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Gol
Jordbruk, skogbruk og fiske 67
Sekundærnæringer 594
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1040
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 108
Undervisning 164
Helse- og sosialtjenester 378
Personlig tjenesteyting 57

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Gol
Aleneboende 294000
Par uten barn 609000
Par med barn 0-17 år 771000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 401000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Gol
Grunnskolenivå 1139
Videregående skole-nivå 1678
Universitets- og høgskolenivå kort 692
Universitets- og høgskolenivå lang 178
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 33

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Gol
Aktivitetstilbud barn og unge 159
Bibliotek 382
Muséer 34
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 113
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 218
Musikk- og kulturskoler 534
Kommunale kulturbygg 215

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,6 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Gol
Sosialsektoren samlet 3.4
Barnevern 2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5
Administrasjon, kommune 9.1
Kultursektoren, kommune 2.6
Barnehage 6.9
Grunnskole 17.8
Helse- og omsorg 29.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.