3595_0617
3595_0617
kommunefakta
2018-05-24T13:23:00.000Z
no
Gol kommune

Kommunefakta

Gol - 0617 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 578 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 107 103
5-9 år 120 117
10-14 år 131 150
15-19 år 158 136
20-24 år 139 120
25-29 år 123 104
30-34 år 133 130
35-39 år 129 119
40-44 år 146 144
45-49 år 180 169
50-54 år 176 168
55-59 år 155 144
60-64 år 135 143
65-69 år 137 146
70-74 år 113 139
75-79 år 90 85
80-84 år 59 76
85-89 år 35 47
90-94 år 18 27
95-99 år 4 10
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Gol
Sverige 26
Litauen 59
Polen 134
Tyskland 15
Eritrea 18
Somalia 58
Filippinene 23
Irak 31
Pakistan 8
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Gol
Selveier 74
Andels- / aksjeeier 2
Leier 23.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Gol
Jordbruk, skogbruk og fiske 67
Sekundærnæringer 594
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1040
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 108
Undervisning 164
Helse- og sosialtjenester 378
Personlig tjenesteyting 57

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Gol
Aleneboende 277000
Par uten barn 594000
Par med barn 0-17 år 752000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 392000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Gol
Grunnskolenivå 1154
Videregående skole-nivå 1687
Universitets- og høgskolenivå kort 659
Universitets- og høgskolenivå lang 186
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 39

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Gol
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 7.6
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 18.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 5.4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 10.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 25.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 10.3

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket, Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,6 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Gol
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 10.2
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 7.2
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 18.4
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 28.4
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 3.4
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 2.4
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 5.3
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 3.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.