3595_1445
3595_1445
kommunefakta
2020-01-28T22:07:00.000Z
no
Gloppen kommune

Kommunefakta

Gloppen - 1445 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 847 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 166 138
5-9 år 163 166
10-14 år 211 195
15-19 år 236 183
20-24 år 185 171
25-29 år 161 154
30-34 år 151 139
35-39 år 150 150
40-44 år 175 160
45-49 år 208 188
50-54 år 185 160
55-59 år 190 194
60-64 år 178 172
65-69 år 201 197
70-74 år 159 164
75-79 år 109 120
80-84 år 71 81
85-89 år 38 63
90-94 år 27 50
95-99 år 6 16
100 år eller eldre 1 4

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Gloppen (-2019)
Sverige 11
Litauen 67
Polen 64
Tyskland 12
Eritrea 83
Somalia 39
Filippinene 10
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Gloppen (-2019)
Selveier 81.8
Andels- / aksjeeier 0.4
Leier 17.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Gloppen (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 196
Sekundærnæringer 803
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 762
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 120
Undervisning 323
Helse- og sosialtjenester 664
Personlig tjenesteyting 105

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Gloppen (-2019)
Aleneboende 292000
Par uten barn 639000
Par med barn 0-17 år 833000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 448000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Gloppen (-2019)
Grunnskolenivå 1038
Videregående skolenivå 2051
Universitets- og høgskolenivå, kort 1193
Universitets- og høgskolenivå, lang 301
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 16

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Gloppen
Aktivitetstilbud barn og unge 90
Bibliotek 496
Muséer 78
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 22
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1050
Kulturskoler 941
Kommunale kulturbygg 162

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Gloppen
Sosialsektoren samlet 2.8
Barnevern 2.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.9
Administrasjon, kommune 7.3
Kultursektoren, kommune 5.7
Barnehage 9.7
Grunnskole 19.1
Helse- og omsorg 33.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.