3595_0502
3595_0502
kommunefakta
2019-10-24T04:24:00.000Z
no
Gjøvik kommune

Kommunefakta

Gjøvik - 0502 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 30 456 innbyggere per 2. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 750 683
5-9 år 852 811
10-14 år 901 815
15-19 år 992 896
20-24 år 1347 1049
25-29 år 1119 936
30-34 år 920 846
35-39 år 909 881
40-44 år 945 994
45-49 år 1104 1030
50-54 år 1032 1031
55-59 år 982 961
60-64 år 897 982
65-69 år 846 922
70-74 år 812 840
75-79 år 512 635
80-84 år 271 422
85-89 år 166 296
90-94 år 69 164
95-99 år 12 38
100 år eller eldre 1 5

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Gjøvik
Sverige 152
Litauen 178
Polen 435
Tyskland 112
Eritrea 231
Somalia 314
Filippinene 87
Irak 229
Pakistan 50
Vietnam 120

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Gjøvik
Selveier 68.1
Andels- / aksjeeier 10.5
Leier 21.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Gjøvik
Jordbruk, skogbruk og fiske 364
Sekundærnæringer 3120
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4986
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 817
Undervisning 1341
Helse- og sosialtjenester 3737
Personlig tjenesteyting 563

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Gjøvik
Aleneboende 272000
Par uten barn 594000
Par med barn 0-17 år 787000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 407000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Gjøvik
Grunnskolenivå 7010
Videregående skolenivå 9834
Universitets- og høgskolenivå, kort 6010
Universitets- og høgskolenivå, lang 1701
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 133

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Gjøvik
Aktivitetstilbud barn og unge 126
Bibliotek 309
Muséer 67
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 293
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 404
Musikk- og kulturskoler 257
Kommunale kulturbygg 295

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Gjøvik
Sosialsektoren samlet 5.3
Barnevern 7.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.5
Administrasjon, kommune 4.7
Kultursektoren, kommune 3.4
Barnehage 9.6
Grunnskole 18
Helse- og omsorg 33.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.