3595_1122
3595_1122
kommunefakta
2020-01-21T07:28:00.000Z
no
Gjesdal kommune

Kommunefakta

Gjesdal - 1122 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 11 982 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 439 441
5-9 år 493 493
10-14 år 413 407
15-19 år 423 404
20-24 år 380 355
25-29 år 438 387
30-34 år 461 450
35-39 år 458 445
40-44 år 426 403
45-49 år 436 362
50-54 år 384 391
55-59 år 388 326
60-64 år 287 272
65-69 år 237 218
70-74 år 186 188
75-79 år 115 135
80-84 år 62 72
85-89 år 29 54
90-94 år 8 24
95-99 år 1 7
100 år eller eldre 1 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Gjesdal
Sverige 18
Litauen 143
Polen 363
Tyskland 185
Eritrea 68
Somalia 44
Filippinene 33
Irak 5
Pakistan 3
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Gjesdal
Selveier 88.2
Andels- / aksjeeier 0.2
Leier 11.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Gjesdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 187
Sekundærnæringer 2094
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2145
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 192
Undervisning 443
Helse- og sosialtjenester 1057
Personlig tjenesteyting 196

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Gjesdal
Aleneboende 318000
Par uten barn 708000
Par med barn 0-17 år 816000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 437000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Gjesdal
Grunnskolenivå 2635
Videregående skolenivå 3941
Universitets- og høgskolenivå, kort 1771
Universitets- og høgskolenivå, lang 472
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 35

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Gjesdal
Aktivitetstilbud barn og unge 173
Bibliotek 240
Muséer 53
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 364
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 536
Kulturskoler 289
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Gjesdal
Sosialsektoren samlet 6.1
Barnevern 3.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.8
Administrasjon, kommune 4.6
Kultursektoren, kommune 3.1
Barnehage 17.6
Grunnskole 22.9
Helse- og omsorg 25.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.