På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_4211
3595_4211
kommunefakta
2020-03-28T13:11:00.000Z
no
Gjerstad kommune

Kommunefakta

Gjerstad - 4211 (Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 428 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 47 52
5-9 år 61 69
10-14 år 74 60
15-19 år 81 69
20-24 år 96 62
25-29 år 57 62
30-34 år 57 61
35-39 år 64 52
40-44 år 81 73
45-49 år 106 91
50-54 år 91 88
55-59 år 90 80
60-64 år 81 87
65-69 år 77 75
70-74 år 74 73
75-79 år 59 48
80-84 år 31 33
85-89 år 13 26
90-94 år 3 15
95-99 år 4 4
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Gjerstad
Sverige 5
Litauen 3
Polen 44
Tyskland 11
Eritrea 28
Somalia 0
Filippinene 5
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Gjerstad
Selveier 83.9
Andels- / aksjeeier 0
Leier 16.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Gjerstad (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 37
Sekundærnæringer 361
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 326
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 44
Undervisning 59
Helse- og sosialtjenester 246
Personlig tjenesteyting 22

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Gjerstad
Aleneboende 270000
Par uten barn 568000
Par med barn 0-17 år 742000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 404000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Gjerstad
Grunnskolenivå 733
Videregående skolenivå 930
Universitets- og høgskolenivå, kort 292
Universitets- og høgskolenivå, lang 43
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 16

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Gjerstad
Aktivitetstilbud barn og unge 3
Bibliotek 291
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 56
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 5
Kulturskoler 361
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Gjerstad
Sosialsektoren samlet 6.4
Barnevern 2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 2.6
Administrasjon, kommune 6.2
Kultursektoren, kommune 0.9
Barnehage 6.7
Grunnskole 16.3
Helse- og omsorg 33.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.