3595_0234
3595_0234
kommunefakta
2020-01-25T18:01:00.000Z
no
Gjerdrum kommune

Kommunefakta

Gjerdrum - 0234 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 886 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 213 168
5-9 år 252 194
10-14 år 249 220
15-19 år 255 231
20-24 år 185 162
25-29 år 196 185
30-34 år 190 175
35-39 år 228 218
40-44 år 224 249
45-49 år 326 315
50-54 år 325 248
55-59 år 226 221
60-64 år 171 165
65-69 år 152 159
70-74 år 161 159
75-79 år 69 100
80-84 år 62 72
85-89 år 28 47
90-94 år 11 10
95-99 år 0 1
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Gjerdrum (-2019)
Sverige 72
Litauen 154
Polen 223
Tyskland 32
Eritrea 16
Somalia 11
Filippinene 45
Irak 50
Pakistan 28
Vietnam 14

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Gjerdrum (-2019)
Selveier 84.3
Andels- / aksjeeier 2.9
Leier 12.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Gjerdrum (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 51
Sekundærnæringer 670
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1691
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 253
Undervisning 233
Helse- og sosialtjenester 623
Personlig tjenesteyting 122

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Gjerdrum (-2019)
Aleneboende 320000
Par uten barn 728000
Par med barn 0-17 år 919000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 452000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Gjerdrum (-2019)
Grunnskolenivå 1415
Videregående skolenivå 2115
Universitets- og høgskolenivå, kort 1306
Universitets- og høgskolenivå, lang 409
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 22

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Gjerdrum
Aktivitetstilbud barn og unge 176
Bibliotek 267
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 132
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 67
Kulturskoler 390
Kommunale kulturbygg 110

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Gjerdrum
Sosialsektoren samlet 3
Barnevern 2.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 9.4
Administrasjon, kommune 6.6
Kultursektoren, kommune 3
Barnehage 13.5
Grunnskole 21.4
Helse- og omsorg 28.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.