Noen tall vises feil

På grunn av endring i kommune- og fylkesstruktur fra 1. januar 2024 vil tall publisert for 2024 midlertidig vises feil. Alle kommuner som tilhører et annet fylke i 2024 enn i 2023 er berørt. Det samme gjelder kommuner som har vært delt opp.

Kommune

Gjerdrum (Akershus)

Befolkning

Folketallet
ikon av to mennesker
Folketallet
1. kvartal 2024
7 409
innbyggere

Sammenlign folketallet med annen kommune

Aldersfordeling for innbyggerne i kommunen

Fødte,Nettoflytting,Døde,Vekst i befolkningen siste kvartal

Endringer i befolkningen

ikon av baby
Fødte
2023
0
personer
ikon av mennesker og hus
Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land.
2023
0
personer
ikon av kors
Døde
2023
0
personer
Ikon av stolpediagram
Vekst i befolkningen siste kvartal
1. kvartal 2024
11
personer

Les mer om Norges befolkning på vår faktaside om befolkningen.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.

Les mer om innvandring til Norge på vår faktaside om innvandring.

Befolkning i 2030,Befolkning i 2050

Forventet utvikling

ikon av to voksne ett barn
Befolkning i 2030
2030
7 957
innbyggere
ikon av to voksne ett barn
Befolkning i 2050
2050
9 468
innbyggere

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne jobber med

Les mer om det norske arbeidslivet på vår faktaside om arbeid.

Pendler ut av kommunen,Pendler inn til kommunen

Pendling

ikon av mennesker og hus
Pendler ut av kommunen
2023
3 096
personer
ikon av mennesker og hus
Pendler inn til kommunen
2023
904
personer

Utdanning

Høyeste fullførte utdanningsnivå

Utdanning på Universitets- og høyskolenivå regnes som kort om den varer i 1-3 år, og lang om den varer i 4 år eller mer.

Barn med barnehageplass,Elever i SFO/AKS,Elever som får særskilt norskopplæring,Elever som får skoleskyss
Ikon for voksen med barn
Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage
2023
95,5
%
ikon av bygning
Andelen elever fra 1. til 4. klasse som har plass i SFO/AKS.
2023
63,7
%
ikon av skoleelever
Andelen elever fra 1. til 10. klasse som får særskilt norskopplæring.
2023
9,2
%
Ikon av buss
Andelen elever fra 1. til 10. klasse som får tilbud om skoleskyss.
2023
20,1
%

Les mer om utdanning i Norge på vår faktaside om utdanning.

Bolig

Eneboliger,Leiligheter
ikon av bygning
Eneboliger
2024
1 811
ikon av bygning
Boliger i boligblokk
2024
460

Rekkehus, tomannsboliger osv. er ikke inkludert i verken Eneboliger eller Leiligheter. For fullstendige tall om typer av boliger i din kommune, vennligst bruk tabell 06265 i statistikkbanken.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Andels-/aksjeeier er det samme som bolig eid i borettslag/boligaksjeselskap.

Hytter,Bor på landbrukseiendom,Beboere per husholdning,Bor trangt
ikon av bygning
Alle typer fritidsbygg i kommunen
2024
67
hytter
Ikon av landbrukseiendom.
Bosatte på landbrukseiendom i prosent av bosatte i kommunen
2023
0
%
Ikon for beboere per husholdning
Gjennomsnittlig antall personer i hver husholdning.
2023
0
personer
Ikon av leilighet tegning.
Personer som bor i husholdninger der: 1. Antall rom i boligen er mindre enn antall personer eller én person bor på ett rom, og 2. Antall kvadratmeter er under 25 kvm per person.
2023
0
%

Les mer om hvordan vi bor i Norge på vår faktaside om bolig.

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren
ikon av teaterperson
Netto utgifter til kultursektoren
2023
2 864
kroner per innbygger
Hva bruker kommunen kulturmidlene¹ til? Utvalg.

¹Netto driftsutgifter
Bøker lånt på biblioteket,Besøk per kinoforestilling,Barn med plass i kommunal musikk- og kulturskole,Frivillige lag og foreninger

Kulturtilbud i kommunen

ikon av bok
Bøker lånt på biblioteket
2023
14 558
bøker
ikon av kinofremviser.
Besøk per kinoforestilling
Tall ikke tilgjengelig
Ikon som viser barn med noter
Barn med plass i kommunal musikk- og kulturskole
2023
14,5
%
ikon av mennesker
Frivillige organisasjoner som mottar kommunalt tilskudd. Ikke inkludert idrettsforeninger.
2023
5
foreninger

Mer statistikk om det norske kulturlivet finner du på vår faktaside om kultur.

Medlemmer i Den norske kirke

Religion

ikon av kirkebygning
Andelen av kommunens innbyggere som er medlem i Den norske kirke. Tallet omfatter også barn under 18 år med foreldre som er medlem i Den norske kirke, selv når de ikke er døpt.
2023
63,6
%

Mer statistikk om religion i Norge finner du på vår faktaside om religion.

Bebyggelse og transport

Befolkningstetthet
ikon av folkemengde
Befolkningstetthet
2024
90
Innbyggere per km²
Andel som bor i tettsted¹
ikon av bygning
Andel som bor i tettsted¹
Tall ikke tilgjengelig

¹Et tettsted er uavhengig av fylkes- og kommunegrenser, og betegner et område der det bor minst 200 personer og der det (med noen unntak) ikke er mer enn 50 meter mellom husene. Les mer i statistikken Tettsteders befolkning og areal.

Lurer du på hvilke kommuner som har eiendomsskatt?
Her kan du se hvilke kommuner som har eiendomsskatt, og hvilke kommuner som ikke har eiendomsskatt.

Typer av biler i kommunen

Registrerte personbiler etter type drivstoff¹

¹Kategorien "Annet drivstoff" inneholder i hovedsak hybrider

Les mer om bil og bilbruk i Norge på vår faktaside om bil og transport.

Areal dekket av veier,Areal dekket av bygninger

Arealbruk

Ikon av vei i solnedgang
Areal dekket av veier
2023
0
km²
ikon av bygning
Areal dekket av bygninger
2023
0
km²
Ubebygd areal

Tall i km²

Les mer om hvordan Norges areal fordeler seg på vår faktaside om landskap i Norge.

Kommunens økonomi

Kommunens driftsutgifter per innbygger,Kommunens driftsinntekter per innbygger

Finansielle nøkkeltall

ikon av hånd som slipper mynter
Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine.
2023
92 830
kroner
ikon av hånd med mynter
Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter.
2023
88 835
kroner
Utgifter etter utvalgte områder

Driftsresultat
ikon av mynter
Driftsresultat
2023
-1,6
prosent

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntekt over tid.

Vil du vite mer om din kommune?

KOSTRA gir deg statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk. Vi har tall for både kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller regionale inndelinger i Statistikkbanken. 

Du finner også mange tabeller med tall på kommunenivå i Statistikkbanken.