3595_0234
3595_0234
kommunefakta
2019-01-17T19:06:00.000Z
no
Gjerdrum kommune

Kommunefakta

Gjerdrum - 0234 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 824 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 208 166
5-9 år 246 195
10-14 år 256 229
15-19 år 249 228
20-24 år 189 158
25-29 år 192 172
30-34 år 184 155
35-39 år 224 227
40-44 år 240 262
45-49 år 348 314
50-54 år 297 242
55-59 år 198 202
60-64 år 164 161
65-69 år 154 158
70-74 år 152 162
75-79 år 65 89
80-84 år 68 65
85-89 år 24 44
90-94 år 6 10
95-99 år 0 1
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Gjerdrum
Sverige 73
Litauen 128
Polen 209
Tyskland 33
Eritrea 16
Somalia 11
Filippinene 41
Irak 47
Pakistan 29
Vietnam 14

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Gjerdrum
Selveier 84.2
Andels- / aksjeeier 3.1
Leier 12.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Gjerdrum
Jordbruk, skogbruk og fiske 44
Sekundærnæringer 664
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1660
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 248
Undervisning 221
Helse- og sosialtjenester 588
Personlig tjenesteyting 123

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Gjerdrum
Aleneboende 309000
Par uten barn 691000
Par med barn 0-17 år 902000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 451000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Gjerdrum
Grunnskolenivå 1387
Videregående skole-nivå 2126
Universitets- og høgskolenivå kort 1230
Universitets- og høgskolenivå lang 380
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 19

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Gjerdrum
Aktivitetstilbud barn og unge 207
Bibliotek 258
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 128
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 67
Musikk- og kulturskoler 331
Kommunale kulturbygg 259

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Gjerdrum
Sosialsektoren samlet 3.5
Barnevern 3.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 7.2
Administrasjon, kommune 7.3
Kultursektoren, kommune 3.1
Barnehage 13.3
Grunnskole 21.8
Helse- og omsorg 29.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.