På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_3032
3595_3032
kommunefakta
2020-03-30T02:48:00.000Z
no
Gjerdrum kommune

Kommunefakta

Gjerdrum - 3032 (Viken)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 890 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 208 166
5-9 år 250 175
10-14 år 262 224
15-19 år 276 226
20-24 år 186 168
25-29 år 178 163
30-34 år 201 173
35-39 år 235 238
40-44 år 233 234
45-49 år 301 318
50-54 år 311 266
55-59 år 263 228
60-64 år 179 161
65-69 år 153 163
70-74 år 158 162
75-79 år 84 113
80-84 år 56 72
85-89 år 29 57
90-94 år 7 10
95-99 år 1 2
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Gjerdrum
Sverige 80
Litauen 171
Polen 242
Tyskland 25
Eritrea 22
Somalia 21
Filippinene 52
Irak 49
Pakistan 41
Vietnam 10

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Gjerdrum
Selveier 84.3
Andels- / aksjeeier 2.9
Leier 12.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Gjerdrum (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 47
Sekundærnæringer 658
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1673
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 256
Undervisning 225
Helse- og sosialtjenester 633
Personlig tjenesteyting 119

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Gjerdrum
Aleneboende 320000
Par uten barn 728000
Par med barn 0-17 år 919000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 452000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Gjerdrum
Grunnskolenivå 1415
Videregående skolenivå 2115
Universitets- og høgskolenivå, kort 1306
Universitets- og høgskolenivå, lang 409
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 22

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Gjerdrum
Aktivitetstilbud barn og unge 201
Bibliotek 270
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 254
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 80
Kulturskoler 391
Kommunale kulturbygg 154

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Gjerdrum
Sosialsektoren samlet 2.4
Barnevern 3.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 8.8
Administrasjon, kommune 7.1
Kultursektoren, kommune 3.4
Barnehage 13.5
Grunnskole 21.7
Helse- og omsorg 28.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.