3595_0234
3595_0234
kommunefakta
2019-11-11T23:03:00.000Z
no
Gjerdrum kommune

Kommunefakta

Gjerdrum - 0234 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 820 innbyggere per 2. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 213 168
5-9 år 252 194
10-14 år 249 220
15-19 år 255 231
20-24 år 185 162
25-29 år 196 185
30-34 år 190 175
35-39 år 228 218
40-44 år 224 249
45-49 år 326 315
50-54 år 325 248
55-59 år 226 221
60-64 år 171 165
65-69 år 152 159
70-74 år 161 159
75-79 år 69 100
80-84 år 62 72
85-89 år 28 47
90-94 år 11 10
95-99 år 0 1
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Gjerdrum
Sverige 72
Litauen 154
Polen 223
Tyskland 32
Eritrea 16
Somalia 11
Filippinene 45
Irak 50
Pakistan 28
Vietnam 14

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Gjerdrum
Selveier 84.3
Andels- / aksjeeier 2.9
Leier 12.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Gjerdrum
Jordbruk, skogbruk og fiske 51
Sekundærnæringer 670
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1691
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 253
Undervisning 233
Helse- og sosialtjenester 623
Personlig tjenesteyting 122

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Gjerdrum
Aleneboende 309000
Par uten barn 691000
Par med barn 0-17 år 902000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 451000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Gjerdrum
Grunnskolenivå 1415
Videregående skolenivå 2115
Universitets- og høgskolenivå, kort 1306
Universitets- og høgskolenivå, lang 409
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 22

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Gjerdrum
Aktivitetstilbud barn og unge 176
Bibliotek 267
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 132
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 67
Kulturskoler 390
Kommunale kulturbygg 110

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Gjerdrum
Sosialsektoren samlet 3
Barnevern 2.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 9.4
Administrasjon, kommune 6.6
Kultursektoren, kommune 3
Barnehage 13.5
Grunnskole 21.4
Helse- og omsorg 28.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.