3595_1557
3595_1557
kommunefakta
2019-01-16T18:13:00.000Z
no
Gjemnes kommune

Kommunefakta

Gjemnes - 1557 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 635 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 77 66
5-9 år 73 76
10-14 år 95 78
15-19 år 86 91
20-24 år 68 65
25-29 år 65 63
30-34 år 82 70
35-39 år 87 74
40-44 år 79 82
45-49 år 87 72
50-54 år 81 75
55-59 år 87 86
60-64 år 90 90
65-69 år 109 82
70-74 år 98 75
75-79 år 42 41
80-84 år 29 32
85-89 år 12 24
90-94 år 12 12
95-99 år 1 9
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Gjemnes
Sverige 5
Litauen 15
Polen 61
Tyskland 37
Eritrea 10
Somalia 10
Filippinene 11
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Gjemnes
Selveier 85.3
Andels- / aksjeeier 0.3
Leier 14.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Gjemnes
Jordbruk, skogbruk og fiske 106
Sekundærnæringer 329
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 321
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 87
Undervisning 120
Helse- og sosialtjenester 281
Personlig tjenesteyting 24

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Gjemnes
Aleneboende 271000
Par uten barn 603000
Par med barn 0-17 år 788000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 430000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Gjemnes
Grunnskolenivå 587
Videregående skole-nivå 984
Universitets- og høgskolenivå kort 415
Universitets- og høgskolenivå lang 64
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 7

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Gjemnes
Aktivitetstilbud barn og unge 132
Bibliotek 319
Muséer 26
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 103
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 297
Musikk- og kulturskoler 430
Kommunale kulturbygg 683

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Gjemnes
Sosialsektoren samlet 2.7
Barnevern 2.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.6
Administrasjon, kommune 6.2
Kultursektoren, kommune 4.1
Barnehage 11.4
Grunnskole 18.9
Helse- og omsorg 34.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.