3595_1557
3595_1557
kommunefakta
2020-01-22T10:19:00.000Z
no
Gjemnes kommune

Kommunefakta

Gjemnes - 1557 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 634 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 74 67
5-9 år 69 77
10-14 år 94 84
15-19 år 101 86
20-24 år 68 61
25-29 år 67 68
30-34 år 80 58
35-39 år 84 82
40-44 år 78 79
45-49 år 87 80
50-54 år 85 79
55-59 år 91 76
60-64 år 79 92
65-69 år 113 83
70-74 år 103 77
75-79 år 40 46
80-84 år 33 32
85-89 år 14 23
90-94 år 7 14
95-99 år 1 8
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Gjemnes
Sverige 4
Litauen 16
Polen 70
Tyskland 41
Eritrea 8
Somalia 10
Filippinene 11
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Gjemnes
Selveier 83.6
Andels- / aksjeeier 0.3
Leier 16.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Gjemnes
Jordbruk, skogbruk og fiske 96
Sekundærnæringer 346
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 318
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 91
Undervisning 128
Helse- og sosialtjenester 283
Personlig tjenesteyting 29

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Gjemnes
Aleneboende 280000
Par uten barn 632000
Par med barn 0-17 år 832000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 444000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Gjemnes
Grunnskolenivå 571
Videregående skolenivå 995
Universitets- og høgskolenivå, kort 424
Universitets- og høgskolenivå, lang 71
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 9

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Gjemnes
Aktivitetstilbud barn og unge 89
Bibliotek 326
Muséer 19
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 168
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 325
Kulturskoler 471
Kommunale kulturbygg 735

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Gjemnes
Sosialsektoren samlet 2.9
Barnevern 2.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.4
Administrasjon, kommune 6.6
Kultursektoren, kommune 4.1
Barnehage 12
Grunnskole 19.3
Helse- og omsorg 36.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.