3595_1532
3595_1532
kommunefakta
2020-01-21T17:59:00.000Z
no
Giske kommune

Kommunefakta

Giske - 1532 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 8 452 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 303 315
5-9 år 285 305
10-14 år 297 309
15-19 år 291 284
20-24 år 282 199
25-29 år 238 256
30-34 år 286 282
35-39 år 305 279
40-44 år 295 258
45-49 år 288 256
50-54 år 261 226
55-59 år 244 232
60-64 år 241 251
65-69 år 217 187
70-74 år 175 172
75-79 år 117 124
80-84 år 72 78
85-89 år 46 74
90-94 år 11 44
95-99 år 2 9
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Giske
Sverige 36
Litauen 184
Polen 158
Tyskland 38
Eritrea 44
Somalia 13
Filippinene 19
Irak 13
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Giske
Selveier 89.8
Andels- / aksjeeier 0.5
Leier 9.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Giske
Jordbruk, skogbruk og fiske 289
Sekundærnæringer 863
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1577
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 178
Undervisning 317
Helse- og sosialtjenester 870
Personlig tjenesteyting 109

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Giske
Aleneboende 312000
Par uten barn 673000
Par med barn 0-17 år 861000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 446000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Giske
Grunnskolenivå 1706
Videregående skolenivå 2595
Universitets- og høgskolenivå, kort 1475
Universitets- og høgskolenivå, lang 338
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 28

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Giske
Aktivitetstilbud barn og unge 56
Bibliotek 190
Muséer 32
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 32
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 233
Kulturskoler 311
Kommunale kulturbygg 43

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Giske
Sosialsektoren samlet 2.5
Barnevern 2.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.9
Administrasjon, kommune 5.7
Kultursektoren, kommune 1.8
Barnehage 16.3
Grunnskole 25
Helse- og omsorg 30.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.