3595_1532
3595_1532
kommunefakta
2019-01-24T08:05:00.000Z
no
Giske kommune

Kommunefakta

Giske - 1532 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 8 375 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 289 322
5-9 år 288 292
10-14 år 297 323
15-19 år 303 258
20-24 år 258 224
25-29 år 247 267
30-34 år 296 274
35-39 år 295 258
40-44 år 287 262
45-49 år 292 269
50-54 år 248 217
55-59 år 260 231
60-64 år 233 248
65-69 år 196 175
70-74 år 161 163
75-79 år 118 117
80-84 år 61 87
85-89 år 47 67
90-94 år 10 38
95-99 år 1 13
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Giske
Sverige 36
Litauen 176
Polen 155
Tyskland 35
Eritrea 45
Somalia 14
Filippinene 20
Irak 14
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Giske
Selveier 90.3
Andels- / aksjeeier 0.4
Leier 9.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Giske
Jordbruk, skogbruk og fiske 285
Sekundærnæringer 868
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1514
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 165
Undervisning 323
Helse- og sosialtjenester 843
Personlig tjenesteyting 109

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Giske
Aleneboende 304000
Par uten barn 652000
Par med barn 0-17 år 833000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 444000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Giske
Grunnskolenivå 1720
Videregående skole-nivå 2577
Universitets- og høgskolenivå kort 1429
Universitets- og høgskolenivå lang 326
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 23

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Giske
Aktivitetstilbud barn og unge -8
Bibliotek 188
Muséer 32
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 34
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 274
Musikk- og kulturskoler 291
Kommunale kulturbygg 38

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Giske
Sosialsektoren samlet 2.6
Barnevern 2.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.4
Administrasjon, kommune 5.6
Kultursektoren, kommune 1.9
Barnehage 15.8
Grunnskole 24.3
Helse- og omsorg 29.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.