3595_1838
3595_1838
kommunefakta
2020-01-21T19:02:00.000Z
no
Gildeskål kommune

Kommunefakta

Gildeskål - 1838 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 956 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 46 40
5-9 år 39 60
10-14 år 57 49
15-19 år 64 50
20-24 år 52 42
25-29 år 45 47
30-34 år 51 53
35-39 år 53 64
40-44 år 69 47
45-49 år 73 52
50-54 år 57 57
55-59 år 79 73
60-64 år 78 76
65-69 år 73 69
70-74 år 82 68
75-79 år 37 39
80-84 år 32 34
85-89 år 12 29
90-94 år 3 20
95-99 år 1 5
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Gildeskål
Sverige 5
Litauen 29
Polen 33
Tyskland 16
Eritrea 38
Somalia 14
Filippinene 28
Irak 4
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Gildeskål
Selveier 81.5
Andels- / aksjeeier 0
Leier 18.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Gildeskål
Jordbruk, skogbruk og fiske 112
Sekundærnæringer 200
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 187
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 51
Undervisning 107
Helse- og sosialtjenester 232
Personlig tjenesteyting 30

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Gildeskål
Aleneboende 296000
Par uten barn 599000
Par med barn 0-17 år 799000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 406000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Gildeskål
Grunnskolenivå 562
Videregående skolenivå 680
Universitets- og høgskolenivå, kort 308
Universitets- og høgskolenivå, lang 82
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 6

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Gildeskål
Aktivitetstilbud barn og unge 161
Bibliotek 404
Muséer 200
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 4
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1027
Kulturskoler 217
Kommunale kulturbygg 60

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Gildeskål
Sosialsektoren samlet 4.6
Barnevern 2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5
Administrasjon, kommune 8.2
Kultursektoren, kommune 2.3
Barnehage 5.9
Grunnskole 19.8
Helse- og omsorg 34.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.