3595_0522
3595_0522
kommunefakta
2019-02-20T07:18:00.000Z
no
Gausdal kommune

Kommunefakta

Gausdal - 0522 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 142 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 147 130
5-9 år 181 164
10-14 år 186 154
15-19 år 191 165
20-24 år 195 163
25-29 år 174 137
30-34 år 175 147
35-39 år 167 171
40-44 år 193 177
45-49 år 249 248
50-54 år 245 226
55-59 år 214 199
60-64 år 205 188
65-69 år 179 181
70-74 år 183 198
75-79 år 117 129
80-84 år 80 100
85-89 år 53 63
90-94 år 16 41
95-99 år 7 10
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Gausdal
Sverige 11
Litauen 43
Polen 87
Tyskland 26
Eritrea 12
Somalia 22
Filippinene 9
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Gausdal
Selveier 84.5
Andels- / aksjeeier 0.5
Leier 15

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Gausdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 265
Sekundærnæringer 792
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 922
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 202
Undervisning 215
Helse- og sosialtjenester 685
Personlig tjenesteyting 111

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Gausdal
Aleneboende 279000
Par uten barn 585000
Par med barn 0-17 år 757000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 400000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Gausdal
Grunnskolenivå 1546
Videregående skole-nivå 2356
Universitets- og høgskolenivå kort 875
Universitets- og høgskolenivå lang 201
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 21

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Gausdal
Aktivitetstilbud barn og unge 60
Bibliotek 203
Muséer 34
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 134
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 536
Musikk- og kulturskoler 460
Kommunale kulturbygg 203

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Gausdal
Sosialsektoren samlet 2.8
Barnevern 2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 7.1
Administrasjon, kommune 5.2
Kultursektoren, kommune 2.9
Barnehage 9.4
Grunnskole 18.6
Helse- og omsorg 37

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.