3595_0522
3595_0522
kommunefakta
2020-01-21T06:20:00.000Z
no
Gausdal kommune

Kommunefakta

Gausdal - 0522 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 113 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 147 122
5-9 år 165 156
10-14 år 178 156
15-19 år 188 156
20-24 år 193 179
25-29 år 166 145
30-34 år 171 132
35-39 år 168 171
40-44 år 190 171
45-49 år 228 242
50-54 år 252 228
55-59 år 225 217
60-64 år 207 184
65-69 år 177 173
70-74 år 195 203
75-79 år 122 130
80-84 år 81 105
85-89 år 51 68
90-94 år 16 38
95-99 år 5 11
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Gausdal (-2019)
Sverige 13
Litauen 53
Polen 84
Tyskland 26
Eritrea 13
Somalia 24
Filippinene 9
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Gausdal (-2019)
Selveier 84.5
Andels- / aksjeeier 0.4
Leier 15.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Gausdal (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 266
Sekundærnæringer 821
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 946
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 190
Undervisning 206
Helse- og sosialtjenester 691
Personlig tjenesteyting 89

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Gausdal (-2019)
Aleneboende 295000
Par uten barn 613000
Par med barn 0-17 år 793000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 421000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Gausdal (-2019)
Grunnskolenivå 1506
Videregående skolenivå 2363
Universitets- og høgskolenivå, kort 903
Universitets- og høgskolenivå, lang 211
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 23

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Gausdal
Aktivitetstilbud barn og unge 83
Bibliotek 205
Muséer 34
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 77
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 520
Kulturskoler 404
Kommunale kulturbygg 243

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Gausdal
Sosialsektoren samlet 2.9
Barnevern 2.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 7.1
Administrasjon, kommune 5.2
Kultursektoren, kommune 2.6
Barnehage 8.4
Grunnskole 18.7
Helse- og omsorg 38

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.