3595_1430
3595_1430
kommunefakta
2019-02-20T07:31:00.000Z
no
Gaular kommune

Kommunefakta

Gaular - 1430 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 032 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 87 92
5-9 år 114 107
10-14 år 112 103
15-19 år 106 82
20-24 år 85 80
25-29 år 89 82
30-34 år 98 86
35-39 år 98 89
40-44 år 89 82
45-49 år 98 84
50-54 år 87 85
55-59 år 101 87
60-64 år 109 101
65-69 år 94 85
70-74 år 82 70
75-79 år 38 29
80-84 år 31 38
85-89 år 30 37
90-94 år 8 25
95-99 år 2 3
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Gaular
Sverige 8
Litauen 15
Polen 131
Tyskland 17
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 7
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Gaular
Selveier 81.7
Andels- / aksjeeier 1.3
Leier 17

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Gaular
Jordbruk, skogbruk og fiske 100
Sekundærnæringer 295
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 486
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 86
Undervisning 146
Helse- og sosialtjenester 396
Personlig tjenesteyting 32

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Gaular
Aleneboende 273000
Par uten barn 599000
Par med barn 0-17 år 811000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 465000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Gaular
Grunnskolenivå 549
Videregående skole-nivå 1076
Universitets- og høgskolenivå kort 540
Universitets- og høgskolenivå lang 120
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 4

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Gaular
Aktivitetstilbud barn og unge 60
Bibliotek 180
Muséer 34
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 158
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 113
Musikk- og kulturskoler 116
Kommunale kulturbygg 44

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Gaular
Sosialsektoren samlet 3.7
Barnevern 2.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.2
Administrasjon, kommune 7.9
Kultursektoren, kommune 0.7
Barnehage 11.1
Grunnskole 22.2
Helse- og omsorg 33.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.