3595_1430
3595_1430
kommunefakta
2020-01-27T14:41:00.000Z
no
Gaular kommune

Kommunefakta

Gaular - 1430 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 016 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 91 82
5-9 år 111 115
10-14 år 111 96
15-19 år 108 86
20-24 år 98 72
25-29 år 74 80
30-34 år 99 90
35-39 år 111 90
40-44 år 87 90
45-49 år 95 86
50-54 år 94 77
55-59 år 97 94
60-64 år 103 89
65-69 år 108 89
70-74 år 75 81
75-79 år 49 33
80-84 år 26 34
85-89 år 29 31
90-94 år 9 33
95-99 år 2 2
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Gaular (-2019)
Sverige 7
Litauen 14
Polen 140
Tyskland 18
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 7
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Gaular (-2019)
Selveier 81.7
Andels- / aksjeeier 1
Leier 17.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Gaular (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 107
Sekundærnæringer 306
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 487
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 90
Undervisning 145
Helse- og sosialtjenester 386
Personlig tjenesteyting 36

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Gaular (-2019)
Aleneboende 285000
Par uten barn 644000
Par med barn 0-17 år 830000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 448000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Gaular (-2019)
Grunnskolenivå 538
Videregående skolenivå 1081
Universitets- og høgskolenivå, kort 565
Universitets- og høgskolenivå, lang 125
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 6

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Gaular
Aktivitetstilbud barn og unge 25
Bibliotek 256
Muséer 34
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg -85
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 106
Kulturskoler 175
Kommunale kulturbygg 47

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Gaular
Sosialsektoren samlet 3.8
Barnevern 2.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.4
Administrasjon, kommune 6.9
Kultursektoren, kommune 1.2
Barnehage 10.8
Grunnskole 21.9
Helse- og omsorg 35.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.