3595_2023
3595_2023
kommunefakta
2018-11-21T19:11:00.000Z
no
Gamvik kommune

Kommunefakta

Gamvik - 2023 (Finnmark Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 154 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 29 19
5-9 år 21 23
10-14 år 22 15
15-19 år 28 23
20-24 år 42 27
25-29 år 58 34
30-34 år 53 33
35-39 år 38 25
40-44 år 50 28
45-49 år 56 56
50-54 år 47 30
55-59 år 44 39
60-64 år 40 33
65-69 år 46 44
70-74 år 30 31
75-79 år 27 20
80-84 år 12 13
85-89 år 6 3
90-94 år 2 4
95-99 år 0 2
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Gamvik
Sverige 3
Litauen 78
Polen 41
Tyskland 3
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 8
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Gamvik
Selveier 77.9
Andels- / aksjeeier 0
Leier 22.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Gamvik
Jordbruk, skogbruk og fiske 106
Sekundærnæringer 140
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 142
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 30
Undervisning 27
Helse- og sosialtjenester 97
Personlig tjenesteyting 14

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Gamvik
Aleneboende 261000
Par uten barn 545000
Par med barn 0-17 år 698000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 349000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Gamvik
Grunnskolenivå 421
Videregående skole-nivå 341
Universitets- og høgskolenivå kort 174
Universitets- og høgskolenivå lang 44
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 7

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Gamvik
Aktivitetstilbud barn og unge 141
Bibliotek 354
Muséer -215
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 0
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1265
Musikk- og kulturskoler 116
Kommunale kulturbygg 469

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 77,2 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Gamvik
Sosialsektoren samlet 4.9
Barnevern 4.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.4
Administrasjon, kommune 10.7
Kultursektoren, kommune 3.4
Barnehage 4.6
Grunnskole 13
Helse- og omsorg 33.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.