3595_1241
3595_1241
kommunefakta
2018-11-18T18:08:00.000Z
no
Fusa kommune

Kommunefakta

Fusa - 1241 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 888 innbyggere per 2. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 95 91
5-9 år 112 118
10-14 år 147 153
15-19 år 155 144
20-24 år 118 104
25-29 år 96 73
30-34 år 102 102
35-39 år 100 101
40-44 år 142 123
45-49 år 129 139
50-54 år 127 98
55-59 år 150 118
60-64 år 130 138
65-69 år 134 123
70-74 år 107 68
75-79 år 79 72
80-84 år 41 70
85-89 år 23 46
90-94 år 11 21
95-99 år 4 12
100 år eller eldre 0 4

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Fusa
Sverige 9
Litauen 58
Polen 66
Tyskland 22
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 15
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Fusa
Selveier 86.8
Andels- / aksjeeier 0
Leier 13.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Fusa
Jordbruk, skogbruk og fiske 167
Sekundærnæringer 685
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 415
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 79
Undervisning 173
Helse- og sosialtjenester 358
Personlig tjenesteyting 35

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Fusa
Aleneboende 272000
Par uten barn 608000
Par med barn 0-17 år 833000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 403000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Fusa
Grunnskolenivå 846
Videregående skole-nivå 1418
Universitets- og høgskolenivå kort 624
Universitets- og høgskolenivå lang 140
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 15

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Fusa
Aktivitetstilbud barn og unge 6
Bibliotek 298
Muséer 7
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 455
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 566
Musikk- og kulturskoler 520
Kommunale kulturbygg 11

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Fusa
Sosialsektoren samlet 3.9
Barnevern 3.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 2.4
Administrasjon, kommune 6.2
Kultursektoren, kommune 2.6
Barnehage 10.3
Grunnskole 19.9
Helse- og omsorg 38.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.