3595_5014
3595_5014
kommunefakta
2020-01-28T20:25:00.000Z
no
Frøya kommune

Kommunefakta

Frøya - 5014 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 154 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 149 153
5-9 år 141 156
10-14 år 133 112
15-19 år 127 136
20-24 år 152 162
25-29 år 221 203
30-34 år 220 189
35-39 år 197 150
40-44 år 171 165
45-49 år 193 153
50-54 år 172 134
55-59 år 184 146
60-64 år 159 134
65-69 år 135 105
70-74 år 124 100
75-79 år 66 84
80-84 år 50 63
85-89 år 31 49
90-94 år 13 24
95-99 år 1 11
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Frøya
Sverige 28
Litauen 534
Polen 211
Tyskland 43
Eritrea 18
Somalia 0
Filippinene 28
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Frøya
Selveier 84.2
Andels- / aksjeeier 1.6
Leier 14.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Frøya
Jordbruk, skogbruk og fiske 348
Sekundærnæringer 977
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 583
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 102
Undervisning 167
Helse- og sosialtjenester 438
Personlig tjenesteyting 33

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Frøya
Aleneboende 296000
Par uten barn 636000
Par med barn 0-17 år 814000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 422000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Frøya
Grunnskolenivå 1498
Videregående skolenivå 1592
Universitets- og høgskolenivå, kort 707
Universitets- og høgskolenivå, lang 216
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 19

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Frøya
Aktivitetstilbud barn og unge 328
Bibliotek 310
Muséer 29
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 55
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1034
Kulturskoler 522
Kommunale kulturbygg 1133

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Frøya
Sosialsektoren samlet 2.8
Barnevern 2.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 7
Administrasjon, kommune 8.4
Kultursektoren, kommune 5
Barnehage 10.2
Grunnskole 17.6
Helse- og omsorg 33.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.