3595_5036
3595_5036
kommunefakta
2018-11-18T09:56:00.000Z
no
Frosta kommune

Kommunefakta

Frosta - 5036 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 625 innbyggere per 2. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 54 79
5-9 år 69 81
10-14 år 86 69
15-19 år 95 100
20-24 år 83 81
25-29 år 76 64
30-34 år 65 57
35-39 år 83 74
40-44 år 70 74
45-49 år 94 76
50-54 år 89 87
55-59 år 91 97
60-64 år 82 80
65-69 år 76 65
70-74 år 80 71
75-79 år 47 71
80-84 år 35 37
85-89 år 18 23
90-94 år 8 18
95-99 år 1 9
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Frosta
Sverige 10
Litauen 121
Polen 8
Tyskland 7
Eritrea 24
Somalia 11
Filippinene 4
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Frosta
Selveier 79.3
Andels- / aksjeeier 0
Leier 20.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Frosta (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 179
Sekundærnæringer 247
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 381
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 56
Undervisning 91
Helse- og sosialtjenester 235
Personlig tjenesteyting 35

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Frosta
Aleneboende 237000
Par uten barn 549000
Par med barn 0-17 år 766000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 386000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Frosta
Grunnskolenivå 665
Videregående skole-nivå 995
Universitets- og høgskolenivå kort 362
Universitets- og høgskolenivå lang 85
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 9

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Frosta
Aktivitetstilbud barn og unge 156
Bibliotek 336
Muséer 5
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 394
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 0
Musikk- og kulturskoler 492
Kommunale kulturbygg 289

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Frosta
Sosialsektoren samlet 5.6
Barnevern 3.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 2.2
Administrasjon, kommune 6.9
Kultursektoren, kommune 2.5
Barnehage 9.9
Grunnskole 21.5
Helse- og omsorg 34.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.