3595_5036
3595_5036
kommunefakta
2020-02-28T13:29:00.000Z
no
Frosta kommune

Kommunefakta

Frosta - 5036 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 627 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 63 64
5-9 år 61 85
10-14 år 84 73
15-19 år 89 80
20-24 år 80 84
25-29 år 58 71
30-34 år 71 68
35-39 år 84 69
40-44 år 58 79
45-49 år 106 77
50-54 år 89 82
55-59 år 92 91
60-64 år 95 92
65-69 år 71 68
70-74 år 93 78
75-79 år 39 63
80-84 år 41 47
85-89 år 22 31
90-94 år 7 10
95-99 år 2 10
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Frosta
Sverige 8
Litauen 122
Polen 12
Tyskland 7
Eritrea 27
Somalia 12
Filippinene 4
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Frosta
Selveier 76
Andels- / aksjeeier 0
Leier 24

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Frosta
Jordbruk, skogbruk og fiske 182
Sekundærnæringer 241
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 379
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 54
Undervisning 95
Helse- og sosialtjenester 239
Personlig tjenesteyting 35

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Frosta
Aleneboende 261000
Par uten barn 590000
Par med barn 0-17 år 797000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 383000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Frosta
Grunnskolenivå 638
Videregående skolenivå 1004
Universitets- og høgskolenivå, kort 384
Universitets- og høgskolenivå, lang 86
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 9

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Frosta
Aktivitetstilbud barn og unge 168
Bibliotek 362
Muséer -18
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 261
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 0
Kulturskoler 450
Kommunale kulturbygg 256

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Frosta
Sosialsektoren samlet 5
Barnevern 2.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 2
Administrasjon, kommune 7.3
Kultursektoren, kommune 2.2
Barnehage 10.1
Grunnskole 21.6
Helse- og omsorg 35.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.