3595_0919
3595_0919
kommunefakta
2019-01-16T18:07:00.000Z
no
Froland kommune

Kommunefakta

Froland - 0919 (Aust-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 821 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 161 179
5-9 år 251 208
10-14 år 197 174
15-19 år 178 189
20-24 år 211 159
25-29 år 197 188
30-34 år 183 178
35-39 år 206 217
40-44 år 224 208
45-49 år 213 189
50-54 år 217 209
55-59 år 164 133
60-64 år 140 151
65-69 år 150 143
70-74 år 133 110
75-79 år 69 82
80-84 år 42 53
85-89 år 20 36
90-94 år 5 14
95-99 år 0 8
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Froland
Sverige 9
Litauen 50
Polen 105
Tyskland 40
Eritrea 3
Somalia 4
Filippinene 14
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Froland
Selveier 89
Andels- / aksjeeier 0
Leier 11

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Froland
Jordbruk, skogbruk og fiske 57
Sekundærnæringer 640
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 940
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 144
Undervisning 213
Helse- og sosialtjenester 594
Personlig tjenesteyting 98

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Froland
Aleneboende 278000
Par uten barn 595000
Par med barn 0-17 år 722000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 398000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Froland
Grunnskolenivå 1402
Videregående skole-nivå 2073
Universitets- og høgskolenivå kort 763
Universitets- og høgskolenivå lang 158
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 24

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Froland
Aktivitetstilbud barn og unge 70
Bibliotek 465
Muséer 5
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 58
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1185
Musikk- og kulturskoler 309
Kommunale kulturbygg 925

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Froland
Sosialsektoren samlet 5.5
Barnevern 2.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 7
Administrasjon, kommune 6.1
Kultursektoren, kommune 6.2
Barnehage 12.5
Grunnskole 20.3
Helse- og omsorg 26.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.