På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_4214
3595_4214
kommunefakta
2020-03-28T13:25:00.000Z
no
Froland kommune

Kommunefakta

Froland - 4214 (Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 951 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 183 181
5-9 år 222 195
10-14 år 214 177
15-19 år 186 192
20-24 år 179 161
25-29 år 220 204
30-34 år 200 190
35-39 år 193 198
40-44 år 230 207
45-49 år 221 202
50-54 år 204 204
55-59 år 188 161
60-64 år 150 139
65-69 år 152 155
70-74 år 148 127
75-79 år 79 101
80-84 år 47 48
85-89 år 20 41
90-94 år 7 19
95-99 år 0 6
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Froland
Sverige 8
Litauen 57
Polen 104
Tyskland 37
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 20
Irak 5
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Froland
Selveier 88.2
Andels- / aksjeeier 0
Leier 11.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Froland (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 63
Sekundærnæringer 681
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 951
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 135
Undervisning 218
Helse- og sosialtjenester 622
Personlig tjenesteyting 106

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Froland
Aleneboende 287000
Par uten barn 616000
Par med barn 0-17 år 758000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 381000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Froland
Grunnskolenivå 1388
Videregående skolenivå 2083
Universitets- og høgskolenivå, kort 797
Universitets- og høgskolenivå, lang 166
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 23

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Froland
Aktivitetstilbud barn og unge 98
Bibliotek 435
Muséer -8
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 43
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1082
Kulturskoler 389
Kommunale kulturbygg 1181

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Froland
Sosialsektoren samlet 6.2
Barnevern 2.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6
Administrasjon, kommune 6.2
Kultursektoren, kommune 6.2
Barnehage 12
Grunnskole 20.5
Helse- og omsorg 28.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.