3595_0919
3595_0919
kommunefakta
2020-01-29T18:46:00.000Z
no
Froland kommune

Kommunefakta

Froland - 0919 (Aust-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 945 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 167 175
5-9 år 225 197
10-14 år 219 182
15-19 år 187 192
20-24 år 182 153
25-29 år 209 193
30-34 år 207 190
35-39 år 192 197
40-44 år 228 210
45-49 år 218 191
50-54 år 200 215
55-59 år 171 140
60-64 år 148 142
65-69 år 150 149
70-74 år 145 125
75-79 år 73 91
80-84 år 47 52
85-89 år 19 35
90-94 år 4 17
95-99 år 0 7
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Froland (-2019)
Sverige 8
Litauen 51
Polen 92
Tyskland 38
Eritrea 0
Somalia 3
Filippinene 13
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Froland (-2019)
Selveier 88.2
Andels- / aksjeeier 0
Leier 11.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Froland (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 65
Sekundærnæringer 685
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 939
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 147
Undervisning 215
Helse- og sosialtjenester 609
Personlig tjenesteyting 108

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Froland (-2019)
Aleneboende 287000
Par uten barn 616000
Par med barn 0-17 år 758000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 381000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Froland (-2019)
Grunnskolenivå 1388
Videregående skolenivå 2083
Universitets- og høgskolenivå, kort 797
Universitets- og høgskolenivå, lang 166
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 23

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Froland
Aktivitetstilbud barn og unge 79
Bibliotek 435
Muséer 10
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 49
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1326
Kulturskoler 333
Kommunale kulturbygg 891

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Froland
Sosialsektoren samlet 5.7
Barnevern 2.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.3
Administrasjon, kommune 6.2
Kultursektoren, kommune 6.1
Barnehage 11.9
Grunnskole 20.9
Helse- og omsorg 28.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.