3595_0106
3595_0106
kommunefakta
2019-01-24T08:13:00.000Z
no
Fredrikstad kommune

Kommunefakta

Fredrikstad - 0106 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 81 580 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 2110 2011
5-9 år 2405 2258
10-14 år 2541 2338
15-19 år 2615 2445
20-24 år 2682 2462
25-29 år 2541 2453
30-34 år 2413 2361
35-39 år 2381 2347
40-44 år 2658 2677
45-49 år 3093 3121
50-54 år 3027 2913
55-59 år 2692 2642
60-64 år 2449 2527
65-69 år 2156 2257
70-74 år 1975 2205
75-79 år 1188 1380
80-84 år 786 1094
85-89 år 417 748
90-94 år 138 339
95-99 år 24 95
100 år eller eldre 1 12

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Fredrikstad
Sverige 692
Litauen 379
Polen 1442
Tyskland 268
Eritrea 133
Somalia 1308
Filippinene 241
Irak 2237
Pakistan 166
Vietnam 219

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Fredrikstad
Selveier 73.9
Andels- / aksjeeier 9.7
Leier 16.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Fredrikstad
Jordbruk, skogbruk og fiske 245
Sekundærnæringer 7746
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 13389
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 2126
Undervisning 2882
Helse- og sosialtjenester 9194
Personlig tjenesteyting 1391

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Fredrikstad
Aleneboende 271000
Par uten barn 595000
Par med barn 0-17 år 772000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 389000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Fredrikstad
Grunnskolenivå 19643
Videregående skole-nivå 25459
Universitets- og høgskolenivå kort 14920
Universitets- og høgskolenivå lang 4177
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 509

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Fredrikstad
Aktivitetstilbud barn og unge 214
Bibliotek 228
Muséer 67
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 195
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 567
Musikk- og kulturskoler 118
Kommunale kulturbygg 263

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Fredrikstad
Sosialsektoren samlet 5.9
Barnevern 3.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.2
Administrasjon, kommune 5.6
Kultursektoren, kommune 4.1
Barnehage 10.1
Grunnskole 18.4
Helse- og omsorg 32.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.