3595_1129
3595_1129
kommunefakta
2020-01-21T06:22:00.000Z
no
Forsand kommune

Kommunefakta

Forsand - 1129 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 153 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 27 32
5-9 år 52 46
10-14 år 53 41
15-19 år 52 37
20-24 år 34 24
25-29 år 23 29
30-34 år 35 30
35-39 år 29 36
40-44 år 39 34
45-49 år 42 35
50-54 år 55 44
55-59 år 49 36
60-64 år 27 36
65-69 år 38 35
70-74 år 31 21
75-79 år 15 16
80-84 år 11 19
85-89 år 7 12
90-94 år 3 7
95-99 år 0 1
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Forsand (-2019)
Sverige 3
Litauen 18
Polen 25
Tyskland 23
Eritrea 11
Somalia 0
Filippinene 0
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Forsand (-2019)
Selveier 80.4
Andels- / aksjeeier 0
Leier 19.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Forsand (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 56
Sekundærnæringer 161
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 151
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 40
Undervisning 52
Helse- og sosialtjenester 109
Personlig tjenesteyting 14

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Forsand (-2019)
Aleneboende 295000
Par uten barn 680000
Par med barn 0-17 år 860000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 474000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Forsand (-2019)
Grunnskolenivå 295
Videregående skolenivå 411
Universitets- og høgskolenivå, kort 178
Universitets- og høgskolenivå, lang 34
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 3

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Forsand
Aktivitetstilbud barn og unge 231
Bibliotek 883
Muséer 56
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 13
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1667
Kulturskoler 1609
Kommunale kulturbygg 1699

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Forsand
Sosialsektoren samlet 4
Barnevern 2.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.3
Administrasjon, kommune 9.4
Kultursektoren, kommune 4.6
Barnehage 5.4
Grunnskole 18.3
Helse- og omsorg 31.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.