3595_1432
3595_1432
kommunefakta
2020-01-25T06:00:00.000Z
no
Førde kommune

Kommunefakta

Førde - 1432 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 13 163 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 413 371
5-9 år 474 414
10-14 år 514 419
15-19 år 467 450
20-24 år 475 453
25-29 år 476 448
30-34 år 479 436
35-39 år 422 403
40-44 år 418 399
45-49 år 462 449
50-54 år 429 434
55-59 år 377 426
60-64 år 375 393
65-69 år 277 314
70-74 år 260 245
75-79 år 117 144
80-84 år 99 134
85-89 år 52 87
90-94 år 17 47
95-99 år 2 16
100 år eller eldre 0 5

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Førde (-2019)
Sverige 29
Litauen 53
Polen 298
Tyskland 53
Eritrea 62
Somalia 52
Filippinene 27
Irak 15
Pakistan 7
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Førde (-2019)
Selveier 68.2
Andels- / aksjeeier 14
Leier 17.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Førde (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 145
Sekundærnæringer 1132
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2526
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 412
Undervisning 590
Helse- og sosialtjenester 2153
Personlig tjenesteyting 220

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Førde (-2019)
Aleneboende 322000
Par uten barn 703000
Par med barn 0-17 år 868000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 455000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Førde (-2019)
Grunnskolenivå 2304
Videregående skolenivå 3885
Universitets- og høgskolenivå, kort 2864
Universitets- og høgskolenivå, lang 940
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 29

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Førde
Aktivitetstilbud barn og unge 131
Bibliotek 270
Muséer 101
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 33
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 242
Kulturskoler 410
Kommunale kulturbygg 355

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Førde
Sosialsektoren samlet 4.1
Barnevern 2.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.7
Administrasjon, kommune 6.6
Kultursektoren, kommune 4.6
Barnehage 14
Grunnskole 21.4
Helse- og omsorg 27.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.