3595_1432
3595_1432
kommunefakta
2018-05-26T04:32:00.000Z
no
Førde kommune

Kommunefakta

Førde - 1432 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 13 099 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 438 362
5-9 år 474 449
10-14 år 501 422
15-19 år 477 443
20-24 år 490 475
25-29 år 489 431
30-34 år 470 410
35-39 år 439 423
40-44 år 431 385
45-49 år 447 462
50-54 år 421 451
55-59 år 396 431
60-64 år 349 399
65-69 år 282 276
70-74 år 241 231
75-79 år 119 151
80-84 år 86 111
85-89 år 50 97
90-94 år 14 44
95-99 år 2 16
100 år eller eldre 0 4

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Førde
Sverige 30
Litauen 60
Polen 302
Tyskland 51
Eritrea 63
Somalia 59
Filippinene 25
Irak 24
Pakistan 6
Vietnam 5

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Førde
Selveier 68.2
Andels- / aksjeeier 14.4
Leier 17.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Førde
Jordbruk, skogbruk og fiske 135
Sekundærnæringer 1149
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2521
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 390
Undervisning 583
Helse- og sosialtjenester 2133
Personlig tjenesteyting 213

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Førde
Aleneboende 298000
Par uten barn 658000
Par med barn 0-17 år 819000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 420000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Førde
Grunnskolenivå 2235
Videregående skole-nivå 3951
Universitets- og høgskolenivå kort 2785
Universitets- og høgskolenivå lang 854
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 41

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Førde
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 4.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 16.7
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 4.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 3.6
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 1.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 17.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 32.5

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Førde
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 6.1
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 14.3
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 21.6
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 26.9
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 4.2
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 3.4
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 4.4
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 4.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.