3595_0439
3595_0439
kommunefakta
2019-01-24T08:08:00.000Z
no
Folldal kommune

Kommunefakta

Folldal - 0439 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 572 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 27 27
5-9 år 40 50
10-14 år 43 31
15-19 år 58 44
20-24 år 46 33
25-29 år 50 24
30-34 år 23 20
35-39 år 41 41
40-44 år 50 41
45-49 år 58 48
50-54 år 54 46
55-59 år 54 72
60-64 år 58 61
65-69 år 63 60
70-74 år 69 51
75-79 år 42 32
80-84 år 22 31
85-89 år 14 17
90-94 år 5 19
95-99 år 0 4
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Folldal
Sverige 4
Litauen 4
Polen 8
Tyskland 14
Eritrea 8
Somalia 13
Filippinene 5
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Folldal
Selveier 83.8
Andels- / aksjeeier 0
Leier 16.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Folldal
Jordbruk, skogbruk og fiske 95
Sekundærnæringer 169
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 186
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 45
Undervisning 52
Helse- og sosialtjenester 185
Personlig tjenesteyting 28

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Folldal
Aleneboende 271000
Par uten barn 542000
Par med barn 0-17 år 760000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 440000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Folldal
Grunnskolenivå 382
Videregående skole-nivå 620
Universitets- og høgskolenivå kort 269
Universitets- og høgskolenivå lang 49
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 3

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Folldal
Aktivitetstilbud barn og unge 70
Bibliotek 446
Muséer 26
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 69
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 0
Musikk- og kulturskoler 686
Kommunale kulturbygg 129

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Folldal
Sosialsektoren samlet 5.3
Barnevern 1.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5
Administrasjon, kommune 7.7
Kultursektoren, kommune 2.3
Barnehage 6.7
Grunnskole 15.9
Helse- og omsorg 41.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.