3595_0439
3595_0439
kommunefakta
2018-05-23T03:17:00.000Z
no
Folldal kommune

Kommunefakta

Folldal - 0439 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 560 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 27 27
5-9 år 40 50
10-14 år 43 31
15-19 år 58 44
20-24 år 46 33
25-29 år 50 24
30-34 år 23 20
35-39 år 41 41
40-44 år 50 41
45-49 år 58 48
50-54 år 54 46
55-59 år 54 72
60-64 år 58 61
65-69 år 63 60
70-74 år 69 51
75-79 år 42 32
80-84 år 22 31
85-89 år 14 17
90-94 år 5 19
95-99 år 0 4
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Folldal
Sverige 4
Litauen 4
Polen 8
Tyskland 14
Eritrea 8
Somalia 13
Filippinene 5
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Folldal
Selveier 85
Andels- / aksjeeier 0
Leier 15

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Folldal
Jordbruk, skogbruk og fiske 95
Sekundærnæringer 169
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 186
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 45
Undervisning 52
Helse- og sosialtjenester 185
Personlig tjenesteyting 28

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Folldal
Aleneboende 262000
Par uten barn 524000
Par med barn 0-17 år 737000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 389000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Folldal
Grunnskolenivå 393
Videregående skole-nivå 617
Universitets- og høgskolenivå kort 264
Universitets- og høgskolenivå lang 45
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 3

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Folldal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 3.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 22.5
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.3
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 3.5
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 35.4
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 6.5

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Folldal
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 8.7
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 7.9
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 16.1
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 39.8
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 5.2
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 0.2
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 5.8
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 3.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.