3595_1401
3595_1401
kommunefakta
2020-02-23T09:44:00.000Z
no
Flora kommune

Kommunefakta

Flora - 1401 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 11 822 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 305 272
5-9 år 388 379
10-14 år 387 423
15-19 år 454 393
20-24 år 447 381
25-29 år 358 306
30-34 år 360 343
35-39 år 369 356
40-44 år 352 357
45-49 år 439 398
50-54 år 449 378
55-59 år 425 356
60-64 år 369 400
65-69 år 323 311
70-74 år 279 246
75-79 år 162 179
80-84 år 100 122
85-89 år 72 106
90-94 år 20 61
95-99 år 8 12
100 år eller eldre 0 7

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Flora (-2019)
Sverige 30
Litauen 78
Polen 256
Tyskland 51
Eritrea 85
Somalia 114
Filippinene 37
Irak 40
Pakistan 6
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Flora (-2019)
Selveier 78.2
Andels- / aksjeeier 7.1
Leier 14.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Flora (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 234
Sekundærnæringer 1587
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2052
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 292
Undervisning 479
Helse- og sosialtjenester 1175
Personlig tjenesteyting 199

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Flora (-2019)
Aleneboende 298000
Par uten barn 674000
Par med barn 0-17 år 857000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 433000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Flora (-2019)
Grunnskolenivå 2722
Videregående skolenivå 3903
Universitets- og høgskolenivå, kort 2045
Universitets- og høgskolenivå, lang 474
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 60

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Flora
Aktivitetstilbud barn og unge 113
Bibliotek 279
Muséer -12
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 131
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 742
Kulturskoler 583
Kommunale kulturbygg 437

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Flora
Sosialsektoren samlet 5.7
Barnevern 2.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4
Administrasjon, kommune 6.2
Kultursektoren, kommune 3.5
Barnehage 10.3
Grunnskole 21.2
Helse- og omsorg 30.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.