3595_1401
3595_1401
kommunefakta
2019-02-23T23:10:00.000Z
no
Flora kommune

Kommunefakta

Flora - 1401 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 11 852 innbyggere per 4. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 305 272
5-9 år 388 379
10-14 år 387 423
15-19 år 454 393
20-24 år 447 381
25-29 år 358 306
30-34 år 360 343
35-39 år 369 356
40-44 år 352 357
45-49 år 439 398
50-54 år 449 378
55-59 år 425 356
60-64 år 369 400
65-69 år 323 311
70-74 år 279 246
75-79 år 162 179
80-84 år 100 122
85-89 år 72 106
90-94 år 20 61
95-99 år 8 12
100 år eller eldre 0 7

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Flora
Sverige 29
Litauen 100
Polen 262
Tyskland 56
Eritrea 78
Somalia 119
Filippinene 42
Irak 40
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Flora
Selveier 78.4
Andels- / aksjeeier 7.5
Leier 14

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Flora
Jordbruk, skogbruk og fiske 252
Sekundærnæringer 1509
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2055
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 305
Undervisning 494
Helse- og sosialtjenester 1142
Personlig tjenesteyting 204

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Flora
Aleneboende 292000
Par uten barn 654000
Par med barn 0-17 år 835000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 418000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Flora
Grunnskolenivå 2783
Videregående skole-nivå 3931
Universitets- og høgskolenivå kort 2022
Universitets- og høgskolenivå lang 476
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 62

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Flora
Aktivitetstilbud barn og unge 129
Bibliotek 263
Muséer 17
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 113
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 734
Musikk- og kulturskoler 509
Kommunale kulturbygg 380

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Flora
Sosialsektoren samlet 6.6
Barnevern 2.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.9
Administrasjon, kommune 5
Kultursektoren, kommune 3.6
Barnehage 10.4
Grunnskole 21.3
Helse- og omsorg 30.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.