På grunn av vedlikehold kan innholdet på ssb.no være ustabilt mellom kl 17 og 19 i dag. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

3595_1004
3595_1004
kommunefakta
2019-01-16T17:14:00.000Z
no
Flekkefjord kommune

Kommunefakta

Flekkefjord - 1004 (Vest-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 9 072 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 236 225
5-9 år 303 301
10-14 år 300 274
15-19 år 306 252
20-24 år 301 249
25-29 år 294 205
30-34 år 269 234
35-39 år 258 252
40-44 år 263 275
45-49 år 320 311
50-54 år 346 292
55-59 år 295 300
60-64 år 277 275
65-69 år 288 243
70-74 år 241 248
75-79 år 144 165
80-84 år 114 121
85-89 år 69 105
90-94 år 20 62
95-99 år 9 23
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Flekkefjord
Sverige 27
Litauen 30
Polen 192
Tyskland 130
Eritrea 83
Somalia 9
Filippinene 23
Irak 10
Pakistan 6
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Flekkefjord
Selveier 86.8
Andels- / aksjeeier 0.6
Leier 12.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Flekkefjord
Jordbruk, skogbruk og fiske 146
Sekundærnæringer 1192
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1134
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 161
Undervisning 339
Helse- og sosialtjenester 1185
Personlig tjenesteyting 117

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Flekkefjord
Aleneboende 275000
Par uten barn 598000
Par med barn 0-17 år 806000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 403000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Flekkefjord
Grunnskolenivå 1939
Videregående skole-nivå 3293
Universitets- og høgskolenivå kort 1470
Universitets- og høgskolenivå lang 382
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 35

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Flekkefjord
Aktivitetstilbud barn og unge 97
Bibliotek 327
Muséer 185
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 48
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 688
Musikk- og kulturskoler 370
Kommunale kulturbygg 635

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Flekkefjord
Sosialsektoren samlet 5.1
Barnevern 1.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 2.3
Administrasjon, kommune 4.4
Kultursektoren, kommune 3.8
Barnehage 9.8
Grunnskole 19.6
Helse- og omsorg 38.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.