3595_1859
3595_1859
kommunefakta
2018-11-14T04:19:00.000Z
no
Flakstad kommune

Kommunefakta

Flakstad - 1859 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 295 innbyggere per 2. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 28 27
5-9 år 19 35
10-14 år 38 27
15-19 år 53 50
20-24 år 41 39
25-29 år 37 30
30-34 år 31 30
35-39 år 28 26
40-44 år 33 36
45-49 år 41 33
50-54 år 51 61
55-59 år 59 47
60-64 år 37 45
65-69 år 52 38
70-74 år 32 41
75-79 år 24 30
80-84 år 26 32
85-89 år 9 17
90-94 år 5 9
95-99 år 0 3
100 år eller eldre 1 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Flakstad
Sverige 5
Litauen 19
Polen 11
Tyskland 12
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 3
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Flakstad
Selveier 88.3
Andels- / aksjeeier 0
Leier 11.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Flakstad
Jordbruk, skogbruk og fiske 141
Sekundærnæringer 97
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 122
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 44
Undervisning 50
Helse- og sosialtjenester 123
Personlig tjenesteyting 10

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Flakstad
Aleneboende 253000
Par uten barn 592000
Par med barn 0-17 år 809000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 374000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Flakstad
Grunnskolenivå 507
Videregående skole-nivå 371
Universitets- og høgskolenivå kort 166
Universitets- og høgskolenivå lang 31
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 8

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Flakstad
Aktivitetstilbud barn og unge 28
Bibliotek 337
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 233
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 65
Musikk- og kulturskoler 699
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Flakstad
Sosialsektoren samlet 4.1
Barnevern 4.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.1
Administrasjon, kommune 9.5
Kultursektoren, kommune 1.9
Barnehage 5.3
Grunnskole 16.9
Helse- og omsorg 36.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.