3595_0615
3595_0615
kommunefakta
2020-02-18T20:43:00.000Z
no
Flå kommune

Kommunefakta

Flå - 0615 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 057 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 21 22
5-9 år 32 23
10-14 år 33 21
15-19 år 37 25
20-24 år 30 30
25-29 år 25 35
30-34 år 37 23
35-39 år 32 18
40-44 år 30 29
45-49 år 33 32
50-54 år 39 43
55-59 år 30 38
60-64 år 47 27
65-69 år 37 40
70-74 år 28 25
75-79 år 30 21
80-84 år 15 23
85-89 år 8 18
90-94 år 5 8
95-99 år 0 1
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Flå (-2019)
Sverige 3
Litauen 3
Polen 27
Tyskland 3
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 7
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Flå (-2019)
Selveier 73.3
Andels- / aksjeeier 0.3
Leier 26.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Flå (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 25
Sekundærnæringer 139
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 203
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 25
Undervisning 29
Helse- og sosialtjenester 90
Personlig tjenesteyting 20

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Flå (-2019)
Aleneboende 283000
Par uten barn 608000
Par med barn 0-17 år 811000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 414000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Flå (-2019)
Grunnskolenivå 322
Videregående skolenivå 351
Universitets- og høgskolenivå, kort 139
Universitets- og høgskolenivå, lang 49
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 6

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Flå
Aktivitetstilbud barn og unge 124
Bibliotek 640
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 413
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1365
Kulturskoler 365
Kommunale kulturbygg 194

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,6 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Flå
Sosialsektoren samlet 5.2
Barnevern 2.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.1
Administrasjon, kommune 5.4
Kultursektoren, kommune 2.8
Barnehage 6
Grunnskole 16.7
Helse- og omsorg 32.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.