3595_1246
3595_1246
kommunefakta
2020-01-28T20:26:00.000Z
no
Fjell kommune

Kommunefakta

Fjell - 1246 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 26 291 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 919 854
5-9 år 950 851
10-14 år 909 926
15-19 år 922 946
20-24 år 924 836
25-29 år 845 823
30-34 år 808 845
35-39 år 922 815
40-44 år 920 938
45-49 år 1022 987
50-54 år 1009 899
55-59 år 770 733
60-64 år 672 594
65-69 år 611 585
70-74 år 532 521
75-79 år 284 341
80-84 år 151 174
85-89 år 79 129
90-94 år 26 61
95-99 år 5 26
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Fjell (-2019)
Sverige 61
Litauen 269
Polen 560
Tyskland 86
Eritrea 94
Somalia 73
Filippinene 80
Irak 63
Pakistan 14
Vietnam 35

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Fjell (-2019)
Selveier 85.7
Andels- / aksjeeier 1.1
Leier 13.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Fjell (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 184
Sekundærnæringer 3461
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4875
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 813
Undervisning 919
Helse- og sosialtjenester 2283
Personlig tjenesteyting 458

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Fjell (-2019)
Aleneboende 309000
Par uten barn 673000
Par med barn 0-17 år 860000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 420000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Fjell (-2019)
Grunnskolenivå 5577
Videregående skolenivå 8423
Universitets- og høgskolenivå, kort 4315
Universitets- og høgskolenivå, lang 1199
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 93

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Fjell
Aktivitetstilbud barn og unge 268
Bibliotek 321
Muséer 59
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 62
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 249
Kulturskoler 292
Kommunale kulturbygg 16

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Fjell
Sosialsektoren samlet 5.9
Barnevern 4.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 0
Administrasjon, kommune 5.9
Kultursektoren, kommune 2.7
Barnehage 15.8
Grunnskole 26.5
Helse- og omsorg 25.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.