3595_1429
3595_1429
kommunefakta
2019-01-24T12:29:00.000Z
no
Fjaler kommune

Kommunefakta

Fjaler - 1429 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 832 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 68 65
5-9 år 104 94
10-14 år 78 97
15-19 år 124 147
20-24 år 99 80
25-29 år 79 76
30-34 år 81 61
35-39 år 55 83
40-44 år 72 81
45-49 år 104 69
50-54 år 93 75
55-59 år 79 71
60-64 år 91 91
65-69 år 107 81
70-74 år 94 67
75-79 år 57 55
80-84 år 41 47
85-89 år 14 33
90-94 år 6 21
95-99 år 1 5
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Fjaler
Sverige 11
Litauen 4
Polen 10
Tyskland 18
Eritrea 29
Somalia 0
Filippinene 6
Irak 3
Pakistan 4
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Fjaler
Selveier 75.6
Andels- / aksjeeier 0.8
Leier 23.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Fjaler
Jordbruk, skogbruk og fiske 113
Sekundærnæringer 245
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 352
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 56
Undervisning 186
Helse- og sosialtjenester 365
Personlig tjenesteyting 33

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Fjaler
Aleneboende 245000
Par uten barn 580000
Par med barn 0-17 år 815000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 373000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Fjaler
Grunnskolenivå 706
Videregående skole-nivå 888
Universitets- og høgskolenivå kort 493
Universitets- og høgskolenivå lang 144
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 11

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Fjaler
Aktivitetstilbud barn og unge 26
Bibliotek 283
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 178
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 492
Musikk- og kulturskoler 533
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Fjaler
Sosialsektoren samlet 2.8
Barnevern 3.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 2.7
Administrasjon, kommune 5.9
Kultursektoren, kommune 2.5
Barnehage 9.7
Grunnskole 20.2
Helse- og omsorg 38.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.