3595_1222
3595_1222
kommunefakta
2020-01-25T19:36:00.000Z
no
Fitjar kommune

Kommunefakta

Fitjar - 1222 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 195 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 96 94
5-9 år 113 103
10-14 år 114 120
15-19 år 111 113
20-24 år 100 106
25-29 år 81 71
30-34 år 100 84
35-39 år 100 106
40-44 år 138 101
45-49 år 98 83
50-54 år 103 86
55-59 år 101 91
60-64 år 103 113
65-69 år 116 97
70-74 år 78 63
75-79 år 42 45
80-84 år 23 28
85-89 år 11 36
90-94 år 7 17
95-99 år 1 7
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Fitjar (-2019)
Sverige 6
Litauen 40
Polen 77
Tyskland 17
Eritrea 6
Somalia 0
Filippinene 10
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Fitjar (-2019)
Selveier 88.3
Andels- / aksjeeier 0.4
Leier 11.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Fitjar (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 96
Sekundærnæringer 559
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 412
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 44
Undervisning 111
Helse- og sosialtjenester 306
Personlig tjenesteyting 33

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Fitjar (-2019)
Aleneboende 298000
Par uten barn 643000
Par med barn 0-17 år 818000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 387000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Fitjar (-2019)
Grunnskolenivå 644
Videregående skolenivå 1190
Universitets- og høgskolenivå, kort 475
Universitets- og høgskolenivå, lang 109
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 8

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Fitjar
Aktivitetstilbud barn og unge 31
Bibliotek 422
Muséer 8
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 271
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 0
Kulturskoler 468
Kommunale kulturbygg 38

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Fitjar
Sosialsektoren samlet 3.6
Barnevern 1.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.7
Administrasjon, kommune 5.8
Kultursektoren, kommune 1.7
Barnehage 8.1
Grunnskole 22.1
Helse- og omsorg 39.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.